พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ปฐมธรรม


 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง ปฐมธรรม  

 
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ป ( ปลา ) : ปฐมธรรม  


 
       ภิกษุทั้งหลาย ! กาล 4 ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบ ให้เป็นไปโดยชอบ ย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับ

       กาล 4 ประการ เป็นอย่างไรเล่า คือ

       1.การฟังธรรมตามกาล ( กาเลน  ธมฺมสฺสวนำ ) 

       2.การสนทนาธรรมตามกาล ( กาเลน  ธมฺมสากจฺฉา ) 

       3.การทำสมถะ ( ความสงบ ) ตามกาล ( กาเลน  สมโถ ) 

       4.การทำวิปัสสนาตามกาล ( กาเลน  วิปสฺสนา ) 

       ภิกษุทั้งหลาย ! กาล 4 ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบ ให้เป็นไปโดยชอบ ย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำาดับ 


-บาลี จตุกฺก. อํ. 21/188/147.

เรียงตาม เนื้อหา


ธรรมะกับชีวิต 

* * * 1.ผู้ชี้ขุมทรัพย์ ! 

* * * 2.โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก 

* * * 3.วิญญาณ คือ เหตุแห่งการเกิดขึ้นของสัตว์ 

* * * 4.หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง 6

* * * 5.หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ 

* * * 6.การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด 

* * * 7.ว่าด้วยความรัก 4 แบบ 

* * * 8.ลักษณะของ “ฆราวาสชั้นเลิศ” 

* * * 9.หลักการดำรงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 

* * * 10.หลักการดำรงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันหน้า 

* * * 11.เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์  

* * * 12.อบายมุข 6 ( ทางเสื่อมแห่งทรัพย์ 6 ทาง ) 

* * * 13.การบริโภคกามคุณทั้ง 5 อย่างไม่มีโทษ 

* * * 14.หลักการพูด  

* * * 15.ลักษณะการพูดของ ตถาคต 

* * * 16.ลักษณะการพูดของ สัตบุรุษ  

* * * 17.ลักษณะการพูดของ อสัตบุรุษ  

* * * 18.อย่าหูเบา  

* * * 19.เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ 

* * * 20.ให้เป็นผู้หนักแน่น 

* * * 21.ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตราย แม้แต่พระอรหันต์ 

* * * 22.ลักษณะของผู้มีสติและสัมปชัญญะ 

* * * 23.สิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์  

* * * 24.จิตอธิษฐานการงาน  

* * * 25.การตั้งจิตก่อนนอน 

* * * 26.มืดมา...สว่างไป สว่างมา...ก็ยังคงสว่างไป 

* * * 27.เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก  

* * * 28.ความอยาก ( ตัณหา ) คือ ต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท 

* * * 29.กฎธรรมชาติ  

* * * 30.เหตุแห่งการเบียดเบียน 

* * * 31.ความพอใจใด ความพอใจนั้น คือ เหตุเกิดแห่งทุกข์  

* * * 32.ธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อม ( อปริหานิยธรรม ) 

* * * 33.เหตุให้ศาสนาเจริญ  

* * * 34.เหตุให้ศาสนาเสื่อม 

* * * 35.สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง  

* * * 36.ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ ( อย่างเบา ) 

* * * 37.ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ ( อย่างหนัก ) 

* * * 38.ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล ( ราคะ โทสะ โมหะ ) 

* * * 39.คุณสมบัติของทูต  

* * * 40.ไม่โกหกกัน แม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่น 

* * * 41.งูเปื้อนคูถ


“กรรม” และผลของการกระทำ  

* * * 42.สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม”  

* * * 43.กายนี้ เป็น “กรรมเก่า”  

* * * 44.ศีล 5 

* * * 45.ทาน ที่จัดว่าเป็น มหาทาน 

* * * 46.อุโบสถ ( ศีล ) 

* * * 47.อกุศลกรรมบถ 10 

* * * 48.กุศลกรรมบถ 10 

* * * 49.อานิสงส์สำหรับผู้ทำศีลให้บริบูรณ์ 

* * * 50.ผลของการมีศีล 

* * * 51.ผลของการไม่มีศีล 

* * * 52.ทำดี ได้ดี 

* * * 53.ธรรมดาของโลก 

* * * 54.กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำ 

* * * 55.ทานที่ให้แล้วในสงฆ์แบบใด จึงมีผลมาก 

* * * 56.ผู้ประสบบุญใหญ่ 


ธรรมะกับการสอบ  

* * * 57.ต้องขึงสายพิณพอเหมาะ  

* * * 58.ผู้เห็นแก่นอน 

* * * 59.ลักษณะของ “ผู้มีความเพียรตลอดเวลา” 

* * * 60.ลักษณะของ “ผู้เกียจคร้านตลอดเวลา” 

* * * 61.วิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง ( สจฺจานุรกฺขณา ) 

* * * 62.การตามรู้ซึ่งความจริง ( สจฺจานุโพโธ ) 

* * * 63.การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ( สจฺจานุปตฺติ ) 

* * * 64.ทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัย 

* * * 65.วิธีแก้ความหดหู่  

* * * 66.วิธีแก้ความฟุ้งซ่าน 


การทำสมาธิและอานิสงส์ของการทำสมาธิ 

* * * 67.สมาธิภาวนา 4 ประเภท  

* * * 68.อานุภาพของสมาธิ ( นัยที่ 1 )

* * * 69.อานุภาพของสมาธิ ( นัยที่ 2 ) 

* * * 70.แม้เพียงปฐมฌาน ก็ชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นภัยจากมาร 

* * * 71.สมาธิระงับความรัก-เกลียด ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 

* * * 72.ความสำคัญของสมถะและวิปัสสนา  

* * * 73.ผู้กำลังโน้มเอียงไปสู่นิพพาน

* * * 74.อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ 2 ประการ 

* * * 75.อานาปานสติระงับได้ซึ่งอกุศลทั้งหลาย 

* * * 76.เจริญอานาปานสติ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน 

* * * 77.ลมหายใจก็คือ “กาย” 

* * * 78.ผู้เจริญอานาปานสติ ย่อมชื่อว่าเจริญกายคตาสติ  

* * * 79.ลักษณะของผู้เจริญกายคตาสติ  

* * * 80.การตั้งจิตในกายคตาสติ เป็นเสาหลักอย่างดีของจิต 

* * * 81.ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง

* * * 82.ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน 

* * * 83.อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติ 

* * * 84.การดำรงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา  

* * * 85.อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ 

* * * 86.ลักษณะของผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสมาธิ  

* * * 87.เจริญสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง 

* * * 88.การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิ สำหรับภิกษุบางรูป 

* * * 89.ผลของการกระทำที่ทำได้เหมาะสมกับเวลา 

* * * 90.จงเป็นผู้มีสติคู่กันไปกับสัมปชัญญะ 


ความสำคัญของคำพระผู้มีพระภาคเจ้า  

* * * 91.เหตุผลที่ต้องรับฟังเฉพาะคำตรัส ของพระผู้มีพระภาคเจ้า  

* * * 92.อริยมรรคมีองค์ 8 คือ กัลยาณวัตรที่ตถาคตทรงฝากไว้  


การปรินิพพานของตถาคต 

* * * 93.เหตุการณ์ช่วงปรินิพพาน 

* * * 94.ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง 

* * * 95.หลักตัดสินธรรมวินัย 4 ประการ 

* * * 96.การบูชาตถาคตอย่างสูงสุด 

* * * 97.พินัยกรรม ของ “พระสังฆบิดา”

* * * 98.สังเวชนียสถานภายหลังพุทธปรินิพพาน 

* * * 99.สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต  


นิพพานและการพ้นทุกข์ 

* * * 100.เพราะการเกิด เป็นเหตุให้พบกับความทุกข์ 

* * * 101.เหตุแห่งการเกิด “ทุกข์” 

* * * 102.สิ้นทุกข์ เพราะสิ้นกรรม 

* * * 103.สิ้นนันทิ สิ้นราคะ 

* * * 104.ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 

* * * 105.ความเพลิน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 

* * * 106.ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 

* * * 107.สัทธานุสารี 

* * * 108.ธัมมานุสารี  

* * * 109.ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ ของผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ( พระโสดาบัน )

* * * 110.ลำดับการปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล 

* * * 111.อริยมรรค มีองค์ 8  

* * * 112.“ดิน น้ำ ไฟ ลม” ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน 

* * * 113.สิ่งๆ หนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง 

* * * 114.สังขตลักษณะ 

* * * 115.อสังขตลักษณะ 

* * * 116.ลำดับการหลุดพ้นโดยละเอียดเมื่อเห็นอนัตตา 

* * * 117.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร 

* * * 118.หลักการพิจารณาอาหาร 

* * * 119.หมดความพอใจ ก็สิ้นทุกข์ 

* * * 120.ความรู้สึกภายในใจ เมื่อละตัณหา ( ความอยาก ) ได้ 


ลักษณะภิกษุผู้มีศีล

* * * 121.ผู้ชี้ชวนวิงวอน 

* * * 122.ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล ( นัยที่ 1 ) 

* * * 123.ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล ( นัยที่ 2 ) 

* * * 124.ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล ( นัยที่ 3 ) 
เรียงตาม ตัวอักษร ก - ฮ 


* * * “ดิน น้ำ ไฟ ลม” ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน 

* * * เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ 

* * * เจริญสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง 

* * * เจริญอานาปานสติ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน 

* * * เพราะการเกิด เป็นเหตุให้พบกับความทุกข์ 

* * * เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์  

* * * เหตุแห่งการเกิด “ทุกข์” 

* * * เหตุแห่งการเบียดเบียน 

* * * เหตุให้ศาสนาเจริญ  

* * * เหตุให้ศาสนาเสื่อม 

* * * เหตุการณ์ช่วงปรินิพพาน 

* * * เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก  

* * * เหตุผลที่ต้องรับฟังเฉพาะคำตรัส ของพระผู้มีพระภาคเจ้า  

* * * แม้เพียงปฐมฌาน ก็ชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นภัยจากมาร 

* * * โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก 

* * * ให้เป็นผู้หนักแน่น 

* * * ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง 

* * * ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน 

* * * ไม่โกหกกัน แม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่น 

* * * กฎธรรมชาติ  

* * * กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำ 

* * * กายนี้ เป็น “กรรมเก่า”  

* * * การดำรงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา  

* * * การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด 

* * * การตั้งจิตในกายคตาสติ เป็นเสาหลักอย่างดีของจิต 

* * * การตั้งจิตก่อนนอน 

* * * การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ( สจฺจานุปตฺติ ) 

* * * การตามรู้ซึ่งความจริง ( สจฺจานุโพโธ ) 

* * * การบริโภคกามคุณทั้ง 5 อย่างไม่มีโทษ 

* * * การบูชาตถาคตอย่างสูงสุด 

* * * การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิ สำหรับภิกษุบางรูป 

* * * กุศลกรรมบถ 10 

* * * ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล ( ราคะ โทสะ โมหะ ) 

* * * ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 

* * * ความเพลิน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 

* * * ความพอใจใด ความพอใจนั้น คือ เหตุเกิดแห่งทุกข์  

* * * ความรู้สึกภายในใจ เมื่อละตัณหา ( ความอยาก ) ได้ 

* * * ความสำคัญของสมถะและวิปัสสนา  

* * * ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 

* * * ความอยาก ( ตัณหา ) คือ ต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท 

* * * คุณสมบัติของทูต  

* * * งูเปื้อนคูถ

* * * จงเป็นผู้มีสติคู่กันไปกับสัมปชัญญะ 

* * * จิตอธิษฐานการงาน  

* * * ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ ของผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ( พระโสดาบัน )

* * * ต้องขึงสายพิณพอเหมาะ  

* * * ทาน ที่จัดว่าเป็น มหาทาน 

* * * ทานที่ให้แล้วในสงฆ์แบบใด จึงมีผลมาก 

* * * ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร 

* * * ทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัย 

* * * ทำดี ได้ดี 

* * * ธรรมดาของโลก 

* * * ธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อม ( อปริหานิยธรรม ) 

* * * ธัมมานุสารี  

* * * ผลของการไม่มีศีล 

* * * ผลของการกระทำที่ทำได้เหมาะสมกับเวลา 

* * * ผลของการมีศีล 

* * * ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ ( อย่างเบา ) 

* * * ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ ( อย่างหนัก ) 

* * * ผู้เจริญอานาปานสติ ย่อมชื่อว่าเจริญกายคตาสติ  

* * * ผู้เห็นแก่นอน 

* * * ผู้กำลังโน้มเอียงไปสู่นิพพาน

* * * ผู้ชี้ขุมทรัพย์ ! 

* * * ผู้ชี้ชวนวิงวอน 

* * * ผู้ประสบบุญใหญ่ 

* * * ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง 

* * * พินัยกรรม ของ “พระสังฆบิดา”

* * * มืดมา...สว่างไป สว่างมา...ก็ยังคงสว่างไป 

* * * ลมหายใจก็คือ “กาย” 

* * * ลักษณะการพูดของ ตถาคต 

* * * ลักษณะการพูดของ สัตบุรุษ  

* * * ลักษณะการพูดของ อสัตบุรุษ  

* * * ลักษณะของ “ฆราวาสชั้นเลิศ” 

* * * ลักษณะของ “ผู้เกียจคร้านตลอดเวลา” 

* * * ลักษณะของ “ผู้มีความเพียรตลอดเวลา” 

* * * ลักษณะของผู้เจริญกายคตาสติ  

* * * ลักษณะของผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสมาธิ  

* * * ลักษณะของผู้มีสติและสัมปชัญญะ 

* * * ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล ( นัยที่ 1 ) 

* * * ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล ( นัยที่ 2 ) 

* * * ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล ( นัยที่ 3 ) 

* * * ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตราย แม้แต่พระอรหันต์ 

* * * ลำดับการปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล 

* * * ลำดับการหลุดพ้นโดยละเอียดเมื่อเห็นอนัตตา 

* * * ว่าด้วยความรัก 4 แบบ 

* * * วิญญาณ คือ เหตุแห่งการเกิดขึ้นของสัตว์ 

* * * วิธีแก้ความฟุ้งซ่าน 

* * * วิธีแก้ความหดหู่  

* * * วิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง ( สจฺจานุรกฺขณา ) 

* * * ศีล 5 

* * * สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต  

* * * สมาธิภาวนา 4 ประเภท  

* * * สมาธิระงับความรัก-เกลียด ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 

* * * สังเวชนียสถานภายหลังพุทธปรินิพพาน 

* * * สังขตลักษณะ 

* * * สัทธานุสารี 

* * * สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง  

* * * สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม”  

* * * สิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์  

* * * สิ่งๆ หนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง 

* * * สิ้นทุกข์ เพราะสิ้นกรรม 

* * * สิ้นนันทิ สิ้นราคะ 

* * * หมดความพอใจ ก็สิ้นทุกข์ 

* * * หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ 

* * * หลักการดำรงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 

* * * หลักการดำรงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันหน้า 

* * * หลักการพิจารณาอาหาร 

* * * หลักการพูด  

* * * หลักตัดสินธรรมวินัย 4 ประการ 

* * * หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง 6

* * * อกุศลกรรมบถ 10 

* * * อบายมุข 6 ( ทางเสื่อมแห่งทรัพย์ 6 ทาง ) 

* * * อย่าหูเบา  

* * * อริยมรรค มีองค์ 8  

* * * อริยมรรคมีองค์ 8 คือ กัลยาณวัตรที่ตถาคตทรงฝากไว้  

* * * อสังขตลักษณะ 

* * * อานาปานสติระงับได้ซึ่งอกุศลทั้งหลาย 

* * * อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ 

* * * อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติ 

* * * อานิสงส์สำหรับผู้ทำศีลให้บริบูรณ์ 

* * * อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ 2 ประการ 

* * * อานุภาพของสมาธิ ( นัยที่ 1 )

* * * อานุภาพของสมาธิ ( นัยที่ 2 ) 

* * * อุโบสถ ( ศีล ) 

* * * 

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง ปฐมธรรม  

 
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ป ( ปลา ) : ปฐมธรรม  


- END -
  * * * หน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" เป็นแบบฟอร์มที่ทาง Webmaster เก็บเอาไว้บริหารจัดการ ตอนที่จะซ่อมแซม หรือปรับปรุงหน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านบน" ในอนาคตครับ  /  คือหมายความว่า หน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" ไม่ได้มีไว้สำหรับให้อ่านครับ   - - - ข้างล่างนี้ คือแบบฟอร์มสำรอง - - -  

  

 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง .....   
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ท ( ทหาร ) : ทาน   
       ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจําแนกทาน เหมือนอย่างเรารู้ไซร้ หากสัตว์เหล่านั้น ยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึง บริโภค อนึ่ง มลทินคือความตระหนี่จะไม่พึงครอบงําจิตของสัตว์เหล่านั้น 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

       แม้คําข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้น จะพึงเหลืออยู่คําสุดท้ายก็ตาม ถ้าปฏิคาหกของพวกเขายังมีอยู่ หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคําข้าวคําสุดท้ายแม้นั้น ก็จะไม่บริโภค 

       ภิกษุทั้งหลาย! แต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจําแนกทาน เหมือนอย่างเรารู้ ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภค อนึ่ง มลทิน คือความตระหนี่ จึงยังครอบงําจิตของสัตว์เหล่านั้น 


เรียงตาม เนื้อหา


ความหมายของทาน

* * * 1.ทาน ( การให้ ) เป็นอย่างไร?

* * * 2.จาคะ ( การบริจาค ) เป็นอย่างไร?


ทำไมจึงให้ทาน

* * * 3.ผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะ

* * * 4.อานิสงส์แห่งการให้ทาน

* * *

* * *
เรียงตาม ตัวอักษร ก - ฮ 


* * * ทำวันละลัดนิ้วมือ

* * * ไม่มีอะไรต้องทำยิ่งไปกว่านี้อีกแล้ว

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง .....   
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ท ( ทหาร ) : ทาน  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/

:/:/


* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *:/


( ข้างล่างนี้ ) 
รหัสภาพ

00  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
      
( ภาพบน ) :/  :/ 

       :/  :/        :/  :/ 

       :/  :/ 
        ( ภาพบน )

      

      

      
      

      

      

      


:/

- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/


      

      

      

      

      

      


:/


/  สวัสดีครับ * * * *  

      

      

      

      

      

      


       ทีมงาน tuvagroup.com  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ทีมงานเพาะกายครับ  


:/


คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


  - - - ไม่มีภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( ไม่มีภาพ )  
:/

      

      

      

      

      

  - - - 1 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 1 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 5 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 5 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 10 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 10 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

06  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

07  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

08  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

09  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

10  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 30 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 30 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

06  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

07  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

08  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

09  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

10  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

11  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

12  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

13  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

14  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

15  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

16  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

17  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

18  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

19  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

20  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

21  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

22  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

23  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

24  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

25  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

26  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

27  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

28  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

29  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

30  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

        - - - ข้างล่างนี้เป็นของเก่าที่เคยทำไว้ ยังใช้อยู่ แต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว - - -  

  * * * คลิ๊กให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิ๊กที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * หากภาพในหน้าเว็บนี้ขึ้นไม่ครบ กรุณาคลิ๊กที่เมนู "Reload this page" นะครับ  /  ถ้าหาเมนูนี้ไม่พบ ให้อ่านคำแนะนำที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-03-Q-591211-1724.html 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  * * * คลิ๊กให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิ๊กที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * หากภาพในหน้าเว็บนี้ขึ้นไม่ครบ กรุณาคลิ๊กที่เมนู "Reload this page" นะครับ  /  ถ้าหาเมนูนี้ไม่พบ ให้อ่านคำแนะนำที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-03-Q-591211-1724.html 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ค้นคว้า - หาข้อมูล :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ชื่อภาษาต่างประเทศ :    อีกชื่อหนึ่ง คือ :  

ชื่อภาษาไทย :   

นามแฝง หรือ ฉายา :  

วันเดือนปีที่เกิด : 2 เมษายน พ.ศ.2518  /  April 2, 1975

วันเดือนปีที่เสียชีวิต : 8 เมษายน พ.ศ.2555  /  April 8, 2012  /  เสียชีวิต ขณะอายุ 75 ปี

( ภาพที่เห็นในหน้าเว็บนี้ เป็นการบันทึกภาพในช่วงอายุ 25 - 38 ปี  /  หน้าเว็บนี้ Upload เมื่อ พ.ศ.  ( ค.ศ.  ) 

สถานที่เกิด :  

ที่อยู่ปัจจุบัน :  


ความสูง : 177.8 เซนติเมตร  /  5 ฟุต 10 นิ้ว

น้ำหนัก : ช่วงฤดูการแข่งขัน 127 - 129 กก. ( 280 - 285 ปอนด์ )  /  ช่วงนอกฤดูการแข่งขัน 134 - 136 กก. ( 295 - 300 ปอนด์ )

สัดส่วน : ต้นแขน 18 นิ้ว ( 45.7 ซม. )  /  แขนท่อนปลาย 16.5 นิ้ว ( 41.9 ซม. )  /  คอ 17.5 นิ้ว ( 44.5 ซม. )  /  หน้าอก 52 นิ้ว ( 132 ซม. )  /  เอว 29 นิ้ว ( 73.7 ซม. )  /  ต้นขา 26 นิ้ว ( 73.7 ซม. )  /  น่อง 16.5 นิ้ว ( 41.9 ซม. )  /  ข้อมือ 6.5 นิ้ว ( 16.5 ซม. )  /  ข้อเท้า 8 นิ้ว ( 20.3 ซม. )

จุดเด่นบนร่างกาย :  


ข้อมูลที่น่าสนใจ :  


ได้ใบรับรองเป็นนักเพาะกายอาชีพ : จากการประกวดในรายการ   ( ขณะที่อายุ 25 ปี )


ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ประวัติโดยสังเขป :  
ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รายการประกวดที่ผ่านมา : ( นับถึงปี พ.ศ.  ( ค.ศ.  ) )
ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvayanon ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvagroup ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvalink )  
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ 
* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvayanon ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvagroup ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvalink )  
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ* * * จะบริหารท่านี้ได้ ต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพข้างบนนี้ก่อนนะครับ * * *     จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 
 


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 
 
 


   
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


   
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


 
จังหวะที่ 1 ( ภาพบน )

 
จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )


วีดีโอข้างล่างนี้  /  ให้ดูที่เวลา ..... เป็นต้นไป  /  ให้ดูที่เวลา ..... ถึงเวลา ..... เท่านั้น  


 

ให้ดูที่เวลา ..... เป็นต้นไป  /  ให้ดูที่เวลา ..... ถึงเวลา ..... เท่านั้น
  
00  ชื่อหัวข้อเรื่อง ( ทำลิงก์ไว้ในหัวข้อเลย )  
โดย

วิธีใช้วีดีโอ  /  วิธีแจ้งวีดีโอลิงก์ขาด  :/


 :/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

00  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
      
( ภาพบน ) :/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/ 
      
( ภาพบน )

      

      

      
      

      

      

      - END -


- จบ หน้า 1 -


หน้าถัดไป

หน้าถัดไป


1  ><  2  ><  3  ><  4  ><  5  ><  6  ><  7  ><  8  ><  9  ><  10  >< 

><  11  ><  12  ><  13  ><  14  ><  15  ><  16  ><  17  ><  18  ><  19  ><  20
 

><  21  ><  22  ><  23  ><  24  ><  25  ><  26  ><  27  ><  28  ><  29  ><  30 

><  31  ><  32  ><  33  ><  34  ><  35  ><  36  ><  37  ><  38  ><  39  ><  40 

><  41  ><  42  ><  43  ><  44  ><  45  ><  46  ><  47  ><  48  ><  49  ><  50 

><  51  ><  52  ><  53  ><  54  ><  55  ><  56  ><  57  ><  58  ><  59  ><  60