* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ
พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง การปรินิพพาน หรือการประทับสีหเสยยาครั้งสุดท้าย 
* * * คลิ๊กให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิ๊กที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง ตถาคต  

 
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ต ( เต่า ) : ตถาคต  


 
      
อานนท์!  มาเถิด , เราจักไปสู่ฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำ หิรัญญวดี , ไปยังสวนป่าสาละเป็นที่แวะพักของมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา ( ครั้นถึงที่นั้นแล้ว ตรัสสั่งให้ตั้งเตียงปรินิพพาน )

       อานนท์!  เธอจงจัดตั้งเตียงน้อย ระหว่างต้นสาละคู่ มีศีรษะทางทิศเหนือ เราลำบากกายนัก , จักนอน ( ประทับสีหเสยยาแล้ว มีอัศจรรย์ ดอกสาละผลิผิดฤดูกาลโปรยลงบนพระสรีระ , ดอกมัณฑารพ จุรณ์ไม้จันทน์ , ดนตรีล้วนแต่ของทิพย์ ได้ตกลงและบรรเลงขึ้น ; เพื่อบูชาพระตถาคตเจ้า )

       อานนท์!  การบูชาเหล่านี้ หาชื่อว่า ตถาคตเป็นผู้ที่ได้รับสักการะ เคารพ นับถือบูชาแล้วไม่  อานนท์! ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาใด ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง , ปฏิบัติตามธรรมอยู่ ; ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาตถาคต ด้วยการบูชาอันสูงสุด

       อานนท์!  เพราะฉะนั้นเธอพึงกำหนดใจว่า ‘เราจักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรมอยู่’ ดังนี้
 
       ( ต่อจากนี้ ทรงขับท่านพระอุปวาณะ ที่เข้ามาอยู่งานพัด , พระอานนท์ ทูลถามถึงเหตุที่ขับ , ตรัสตอบดังต่อไปนี้ ) :

       อานนท์!  พวกเทวดาในโลกธาตุทั้งสิบโดยมาก มาประชุมกันแล้วเพื่อเห็นตถาคต อานนท์! สวนป่าสาละที่แวะพักของมัลลกษัตริย์แห่งเมือง กุสินารา 12 โยชน์โดยรอบ มิได้มีที่ว่างแม้เท่าปลายขนทราย ที่เทวดามีศักดิ์มิได้ตั้งอยู่ เทวดาทั้งหลาย ย่อมยกโทษว่า ‘เราทั้งหลายมาแต่ไกลเพื่อเห็นพระตถาคต , ต่อนานนักพระตถาคตจึงจะเกิดขึ้นในโลกสักคราวหนึ่ง และการปรินิพพานของพระตถาคต ก็จักมีในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้ ก็พระภิกษุผู้มีศักดิ์ใหญ่รูปนี้มายืนเสียตรงพระพักตร์ บังอยู่ , เราทั้งหลาย ไม่ได้เห็นพระตถาคตในกาลสุดท้าย’ ดังนี้

       ( ต่อจากนี้ พระอานนท์ทูลถามถึงความรู้สึกภายในใจของพวกเทวดา ได้ตรัสดังต่อไปนี้ )

       อานนท์!  มีพวกเทวดา ผู้มีความสำคัญในอากาศ ว่าเป็นแผ่นดิน , และพวกที่มีความสำคัญในแผ่นดิน ว่าแผ่นดิน พากันสยายผม ร้องไห้คร่ำครวญ กอดแขน ร้องไห้คร่ำครวญ ล้มกลิ้งเกลือกไปมา ดุจว่ามีเท้าถูกตัด ขาดออก , รำพันอยู่ว่า ‘พระผู้มีพระภาคจักปรินิพพาน เสียเร็วนัก , พระสุคตจักปรินิพพานเสียเร็วนัก , พระผู้เป็นดวงจักษุในโลก จักดับหายไปเสียเร็วนัก’ , ดังนี้

       ส่วนเทวดาเหล่าใด ปราศจากราคะแล้ว , เทวดาทั้งหลายเหล่านั้น มีสติ สัมปชัญญะ อดกลั้นด้วยรู้สึกว่า ‘สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง , ข้อที่จะให้ได้ตามใจหวังในเรื่องนี้นั้น สัตว์จักได้มาแต่ที่ไหนเล่า’ ดังนี้ 

       ( ต่อจากนี้ พระอานนท์ทูลถึง เมื่อไม่มีพระองค์แล้วสาวกก็ไม่ได้พบปะกันเหมือนดั่งบัดนี้ , ทรงแสดงสถานที่ 4 แห่ง คือ ที่ประสูติ , ตรัสรู้ , แสดงธรรมจักร , และนิพพาน ว่าเป็นที่ควรเห็นและพบปะกันของพุทธบริษัท ดังที่ปรากฏอยู่ในช่วงท้าย  ต่อจากนั้น ตรัสเรื่อง การปฏิบัติในสตรี คือ การไม่พบปะด้วย , ถ้าต้องพบปะก็ไม่พูด , ถ้าต้องพูดพึงมีสติ , ต่อจากนั้น พระอานนท์ได้ทูลถามถึงการจัดพระศพ )

       อานนท์!  พวกเธออย่าขวนขวาย เพื่อจัดการบูชาสรีระของตถาคตเลย , จงสืบต่อ จงพยายาม ในประโยชน์ของตน ( คือการตั้งหน้าปฏิบัติ ) เถิด , จงอย่าประมาท จงมีความเพียร กำหนดอยู่ในประโยชน์ของตนเถิด 

       อานนท์!  กษัตริย์ , พราหมณ์ , หรือคหบดี ผู้เลื่อมใสอย่างยิ่ง ในตถาคตก็มีอยู่ , เขาเหล่านั้น จักจัดการบูชาสรีระของตถาคต

       ข้าแต่พระองค์!  เขาเหล่านั้น พึงจัดการอย่างไร

       อานนท์!  เขาพึงจัดเหมือนที่จัดในสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิ : เขาพันสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่ แล้วซับสำลี แล้วพันด้วยผ้าใหม่โดยอุบายนี้ 500 คู่ แล้วเชิญลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ำมัน ปิดด้วยรางเหล็กอีกรางหนึ่ง กระทำจิตกาธานด้วยของหอมทุกอย่างแล้วจึงถวายพระเพลิง , กระทำสถูป ( ที่ระลึก ) สำหรับพระมหาจักรพรรดิ ไว้ ณ หนทางสี่แยก

       อานนท์!  ชนเหล่านั้นพึงปฏิบัติในสรีระของตถาคต เช่นเดียวกับที่ชนทั้งหลายปฏิบัติในสรีระของพระมหาจักรพรรดิ นั้นแล , ชนเหล่าใดวางพวงมาลัย หรือของหอม หรือจุรณ์หอม ณ ที่นั้นก็ดี หรืออภิวาท , หรือทำความเลื่อมใสอยู่ในจิตก็ดี , ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่เขาสิ้นกาลนาน.

       ( ต่อจากนั้นตรัสเรื่องเกี่ยวกับบุคคลควรแก่การก่อสถูป 4 จำ พวก คือ พระตถาคต , พระปัจเจกพุทธะ , พระสาวก , พระเจ้าจักรพรรดิ , พระอานนท์เลี่ยงไปยืนเหนี่ยวไม้เต้ากปิสีสะ ร้องไห้อยู่ , ตรัสให้ไปเรียกตัวมา ตรัสสรรเสริญว่าเป็นยอดของอุปัฏฐากผู้หนึ่ง ในบรรดายอดอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าทั้งปวง และสรรเสริญการรอบรู้ในหน้าที่นี้ และการกล่าววาจาเป็นที่ชอบใจแก่ผู้เข้าไปคบหา , ต่อจากนั้น พระอานนท์ทูลขอให้เสด็จไปปรินิพพานเมืองอื่น เพราะเมืองนี้เป็นเมืองกิ่ง เมืองดอน )

       อานนท์!  เธออย่ากล่าวว่า เมืองน้อย เมืองดอน กิ่งเมือง ดังนี้เลย ครั้งก่อนโน้น ราชาพระนามว่ามหาสุทัศน์ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิธรรมราชา มีอาณาเขตกระทั่งมหาสมุทรทั้งสี่ ชนะสงคราม มีชนบทมั่งคั่ง ประกอบด้วยรัตนะ 7 ชนิด

       อานนท์!  เมืองกุสินารานี้แล เป็นราชธานของพระเจ้ามหาสุทัศน์ ( ในครั้งนั้น ) ชื่อว่า กุสาวดี ยาวทางบุรพทิศ และปัจฉิมทิศ 12 โยชน์ กว้างทางอุตตรทิศ และทักขิณทิศ 7 โยชน์ เกลื่อนกล่นด้วยหมู่มนุษย์ …

       อานนท์!  เธอจงเข้าไปในเมืองกุสินารา จงบอกแก่มัลลกษัตริย์ทั้งหลาย แห่งเมืองกุสินาราว่า ‘กษัตริย์ผู้วาเสฏฐโคตรทั้งหลาย! ในยามสุดท้ายแห่งราตรีวันนี้ การปรินิพพานของพระตถาคตเจ้าจักมี เชิญท่านทั้งหลายรีบไป , ขออย่าต้องเดือดร้อนในภายหลังว่า การปรินิพพานของพระตถาคตเจ้า ได้มีแล้วในคามเขตของพวกเรา แต่พวกเรามิได้เห็นพระตถาคตเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย’

       ( พระอานนท์ผู้เดียว เข้าไปแจ้งแก่มัลลกษัตริย์ มัลลกษัตริย์ คร่ำครวญโดยนัยเดียวกับพวกเทวดาที่กล่าวมาแล้ว พากันออกมาเฝ้าพระองค์ . พระอานนท์จัดให้เฝ้าโดยขานชื่อถวายทีละพวก เสร็จก่อนปฐมยาม ต่อจากนี้สุภัททปริพพาชก มีโอกาสเข้าเฝ้า ทูลถามความผิดหรือถูกของลัทธิอื่นๆ. ตรัสห้ามเสีย แล้วตรัสถึงเรื่องสมณะที่แท้จริง มีเฉพาะในศาสนาที่มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 , ไม่มีในศาสนาที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์ 8 )

       สุภัททะ!  เราเมื่อมีวัย 29 ปี บวชแล้วแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลๆ , นับแต่บวชแล้วได้ 51 ปี ความเป็นไปแห่งธรรมประเทศเครื่องตรัสรู้ มิได้มีภายนอกจากธรรมวินัยนี้ , แม้สมณะ ( สมณะที่ 1 คือ โสดาบัน ) ก็มิได้มี  ภายนอกจากธรรมวินัยนี้ แม้สมณะที่ 2 , ที่ 3 , ที่ 4 , ก็มิได้มี วาทะเครื่องสอนของผู้อื่น ว่างจากสมณะของพวกอื่น

       สุภัททะ!  ก็ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบเถิด โลกก็จะไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์ทั้งหลาย

       (  ต่อจากนี้ สุภัททะทูลสรรเสริญเทศนา ขอบรรพชาอุปสมบท ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ติตถิยปริวาสก่อนอุปสมบท , ต่อมาไม่นานได้บรรลุอรหัตตผล ( เธอเป็นสาวกองค์สุดท้ายในบรรดาสาวกที่ทันเห็นพระพุทธองค์ ) , ต่อจากนี้ ได้ตรัสพระโอวาทที่สำคัญๆ ต่างๆ อีก 4 - 5 เรื่อง )

       อานนท์!  ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า ‘ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้ 

       อานนท์! พวกเธออย่าคิดดังนั้น

       อานนท์! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา

       อานนท์!  เวลานี้ พวกภิกษุทั่วไป เรียกกันด้วยคำว่า อาวุโส แก่กันและกัน ( ทั้งแก่ทั้งอ่อน ) ; โดยกาลที่เราล่วงลับไปแล้ว ไม่ควรเรียกร้องกันดั่งนั้น :

       ผู้แก่กว่า จงเรียกผู้อ่อน โดยชื่อ หรือโดยชื่อสกุล หรือโดยคำว่าอาวุโส  ,

       ผู้อ่อนกว่า จงร้องเรียกผู้แก่กว่าว่า ภันเต หรือ อายัส๎มา

       อานนท์!  โดยกาลที่เราล่วงลับไปแล้ว สงฆ์จงเลิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ , ถ้าต้องการ

       อานนท์!  โดยกาลที่เราล่วงลับไปแล้ว สงฆ์จงลงพรหมทัณฑ์แก่ภิกษุฉันนะ , คือ ภิกษุฉันนะจงกล่าวอะไรได้ตามพอใจ , ภิกษุทั้งหลายไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนเธอ

       ( ต่อจากนี้ตรัสประทานโอกาสครั้งสุดท้ายให้ผู้นั้นกล่าวออกมาได้ ถ้าใครยังสงสัยรังเกียจอันใดบ้าง ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ )

       ภิกษุทั้งหลาย!  ก็ถ้ามีภิกษุแม้รูปหนึ่ง มีความเคลือบแคลง เห็นแย้งในพระพุทธ , พระธรรม , พระสงฆ์ , ในมรรค ในข้อปฏิบัติก็ดี จงถามเสีย อย่าเป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังว่า ‘เราอยู่เฉพาะหน้า พระศาสดาแล้ว ไม่กล้าถามในที่เฉพาะหน้า’ ดังนี้

       ( ไม่มีภิกษุรูปใดทูลถาม ตลอดเวลาที่ทรงเตือนซ้ำจนครบสามครั้ง , ในที่สุดตรัสว่า ถ้าไม่กล้าถามเอง ให้วานเพื่อนถามแทน , ก็ไม่มีใครทูลถาม. พระอานนท์ทูลสรรเสริญความที่ภิกษุสงฆ์แม้แต่รูปหนึ่ง ก็ไม่มีใครเคลือบแคลงในพระศาสดา หรือธรรมวินัยของตน , ตรัสว่า ) :

       อานนท์!  เธอกล่าวด้วยความเลื่อมใสและหยั่งถึง ที่จริงในเรื่องนี้ ความรู้สึกของตถาคตก็มีแล้วว่า ความเคลือบแคลง เห็นแย้ง ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในมรรค ในข้อปฏิบัติ ของภิกษุแม้รูปเดียว ในภิกษุสงฆ์นี้ไม่มีเลย ,

       อานนท์! เพราะว่าในบรรดาภิกษุ 500 รูปเหล่านี้ รูปใด ที่ต่ำที่สุดกว่าเขาทั้งปวง รูปนั้น ก็ยังเป็นโสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เที่ยงต่อนิพพาน มีการตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า , ( ในที่สุด ได้ทรงเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่า ) :

       ภิกษุทั้งหลาย!  บัดนี้ เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า ‘สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลาย จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด’ ดังนี้ นี่เป็นวาจาครั้งสุดท้ายของตถาคต
* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ตถาคต  /  หัวข้อใหญ่ : การปรินิพพาน  /  หัวข้อย่อย : การปรินิพพาน หรือการประทับสีหเสยยาครั้งสุดท้าย  /  หัวข้อเลขที่ : 125  /  -บาลี มหา. ที. 10/159/128.  /  หน้าที่ : 303 , 304 , 305 , 306 , 307 , 308 , 309 , 310 


 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง ตถาคต  

 
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ต ( เต่า ) : ตถาคต 

 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ


- END -
  * * * หน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" เป็นแบบฟอร์มที่ทาง Webmaster เก็บเอาไว้บริหารจัดการ ตอนที่จะซ่อมแซม หรือปรับปรุงหน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านบน" ในอนาคตครับ  /  คือหมายความว่า หน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" ไม่ได้มีไว้สำหรับให้อ่านครับ   
- - - ข้างล่างนี้ คือแบบฟอร์มสำรอง - - -  
   
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง .....   
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ท ( ทหาร ) : ทาน   

        ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  


        ภิกษุทั้งหลาย !


      


      
( ภาพบน ) :/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/ 


 
* * * ข้างล่างนี้ มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฏกด้วย แต่ไม่ได้เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้า เป็นคำแต่งใหม่ที่ใส่เพิ่มเข้าไป


* * * ในหระไตรปิฏก ระบุไว้ว่าเป็นกฎหมายตราสามดวง เล่ม ๔ ( พิมพ์ตามต้นฉบับกฎหมายตราสามดวง ฉบับหลวง ) 


หมวด พระไอยการกระบดศึก พิมพ์ครั้งที่ ๒ สํานักพิมพ์คุรุสภา

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๖


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       ๑.หม้อเดี๋ยวน้ําส้ม

      
( ภาพบน ) :/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/ 


* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : ควรให้ทานที่ใด  /  หัวข้อย่อย : นาดี หรือนาเลว  /  หัวข้อเลขที่ : 51  /  -บาลี อุปริ. ม. 14/311-315/468-474.  /  หน้าที่ : 129 , 130 , 131 , 132 * * * ( ข้างบนนี้-บางส่วน ) คัดมาจากหนังสือ พุทธวจน เรื่อง ภพภูมิ  /  หัวข้อใหญ่ : ควรให้ทานที่ใด  /  หัวข้อย่อย : นาดี หรือนาเลว  /  หัวข้อเลขที่ : 51  /  -บาลี อุปริ. ม. 14/311-315/468-474.  /  หน้าที่ : 129 , 130 , 131 , 132 


:พระสูตรที่เกี่ยวข้อง ( ตัดมาบางส่วน ) /


( ข้างล่างนี้ )


:อายุนรก /


( ข้างล่างนี้ )


 

        ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  


        ภิกษุทั้งหลาย !


      


      
( ภาพบน ) :/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/ 


 
* * * ข้างล่างนี้ มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฏกด้วย แต่ไม่ได้เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้า เป็นคำแต่งใหม่ที่ใส่เพิ่มเข้าไป


* * * ในหระไตรปิฏก ระบุไว้ว่าเป็นกฎหมายตราสามดวง เล่ม ๔ ( พิมพ์ตามต้นฉบับกฎหมายตราสามดวง ฉบับหลวง ) 


หมวด พระไอยการกระบดศึก พิมพ์ครั้งที่ ๒ สํานักพิมพ์คุรุสภา

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๖


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       ๑.หม้อเดี๋ยวน้ําส้ม

      
( ภาพบน ) :/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/ 


* * * ( ข้างบนนี้ ) ดูพระสูตรเต็มได้ที่ลิงก์  http://www.tuvalink.com/W-TUVA-2fvBd-01-01-02-A-640114-2010.html   :การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด /


( ข้างล่างนี้ )


 

        ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  


        ภิกษุทั้งหลาย !


      


      
( ภาพบน ) :/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/ 


 
* * * ข้างล่างนี้ มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฏกด้วย แต่ไม่ได้เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้า เป็นคำแต่งใหม่ที่ใส่เพิ่มเข้าไป


* * * ในหระไตรปิฏก ระบุไว้ว่าเป็นกฎหมายตราสามดวง เล่ม ๔ ( พิมพ์ตามต้นฉบับกฎหมายตราสามดวง ฉบับหลวง ) 


หมวด พระไอยการกระบดศึก พิมพ์ครั้งที่ ๒ สํานักพิมพ์คุรุสภา

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๖


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       ๑.หม้อเดี๋ยวน้ําส้ม

      
( ภาพบน ) :/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/ 


* * * ( ข้างบนนี้ ) ดูพระสูตรเต็มได้ที่ลิงก์  http://www.tuvalink.com/W-TUVA-2fvBd-01-01-02-A-640114-2010.html   
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง .....   
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ท ( ทหาร ) : ทาน  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/

:/:/


* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *:/


( ข้างล่างนี้ ) 
รหัสภาพ

00  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
      
( ภาพบน ) :/  :/ 

       :/  :/        :/  :/ 

       :/  :/ 
        ( ภาพบน )

      

      

      
      

      

      

      


:/

- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/


      

      

      

      

      

      


:/


/  สวัสดีครับ * * * *  

      

      

      

      

      

      


       ทีมงาน tuvagroup.com  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ทีมงานเพาะกายครับ  


:/


คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


  - - - ไม่มีภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( ไม่มีภาพ )  
:/

      

      

      

      

      

  - - - 1 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 1 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 5 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 5 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 10 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 10 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

06  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

07  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

08  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

09  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

10  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 30 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 30 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

06  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

07  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

08  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

09  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

10  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

11  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

12  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

13  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

14  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

15  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

16  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

17  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

18  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

19  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

20  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

21  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

22  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

23  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

24  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

25  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

26  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

27  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

28  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

29  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

30  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

        - - - ข้างล่างนี้เป็นของเก่าที่เคยทำไว้ ยังใช้อยู่ แต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว - - -  

  * * * คลิ๊กให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิ๊กที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * หากภาพในหน้าเว็บนี้ขึ้นไม่ครบ กรุณาคลิ๊กที่เมนู "Reload this page" นะครับ  /  ถ้าหาเมนูนี้ไม่พบ ให้อ่านคำแนะนำที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-03-Q-591211-1724.html 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  * * * คลิ๊กให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิ๊กที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * หากภาพในหน้าเว็บนี้ขึ้นไม่ครบ กรุณาคลิ๊กที่เมนู "Reload this page" นะครับ  /  ถ้าหาเมนูนี้ไม่พบ ให้อ่านคำแนะนำที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-03-Q-591211-1724.html 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ค้นคว้า - หาข้อมูล :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ชื่อภาษาต่างประเทศ :    อีกชื่อหนึ่ง คือ :  

ชื่อภาษาไทย :   

นามแฝง หรือ ฉายา :  

วันเดือนปีที่เกิด : 2 เมษายน พ.ศ.2518  /  April 2, 1975

วันเดือนปีที่เสียชีวิต : 8 เมษายน พ.ศ.2555  /  April 8, 2012  /  เสียชีวิต ขณะอายุ 75 ปี

( ภาพที่เห็นในหน้าเว็บนี้ เป็นการบันทึกภาพในช่วงอายุ 25 - 38 ปี  /  หน้าเว็บนี้ Upload เมื่อ พ.ศ.  ( ค.ศ.  ) 

สถานที่เกิด :  

ที่อยู่ปัจจุบัน :  


ความสูง : 177.8 เซนติเมตร  /  5 ฟุต 10 นิ้ว

น้ำหนัก : ช่วงฤดูการแข่งขัน 127 - 129 กก. ( 280 - 285 ปอนด์ )  /  ช่วงนอกฤดูการแข่งขัน 134 - 136 กก. ( 295 - 300 ปอนด์ )

สัดส่วน : ต้นแขน 18 นิ้ว ( 45.7 ซม. )  /  แขนท่อนปลาย 16.5 นิ้ว ( 41.9 ซม. )  /  คอ 17.5 นิ้ว ( 44.5 ซม. )  /  หน้าอก 52 นิ้ว ( 132 ซม. )  /  เอว 29 นิ้ว ( 73.7 ซม. )  /  ต้นขา 26 นิ้ว ( 73.7 ซม. )  /  น่อง 16.5 นิ้ว ( 41.9 ซม. )  /  ข้อมือ 6.5 นิ้ว ( 16.5 ซม. )  /  ข้อเท้า 8 นิ้ว ( 20.3 ซม. )

จุดเด่นบนร่างกาย :  


ข้อมูลที่น่าสนใจ :  


ได้ใบรับรองเป็นนักเพาะกายอาชีพ : จากการประกวดในรายการ   ( ขณะที่อายุ 25 ปี )


ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ประวัติโดยสังเขป :  
ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รายการประกวดที่ผ่านมา : ( นับถึงปี พ.ศ.  ( ค.ศ.  ) )
ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvayanon ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvagroup ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvalink )  
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ 
* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvayanon ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvagroup ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvalink )  
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ* * * จะบริหารท่านี้ได้ ต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพข้างบนนี้ก่อนนะครับ * * *     จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 
 


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 
 
 


   
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


   
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


 
จังหวะที่ 1 ( ภาพบน )

 
จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )


วีดีโอข้างล่างนี้  /  ให้ดูที่เวลา ..... เป็นต้นไป  /  ให้ดูที่เวลา ..... ถึงเวลา ..... เท่านั้น  


 


ให้ดูที่เวลา ..... เป็นต้นไป  /  ให้ดูที่เวลา ..... ถึงเวลา ..... เท่านั้น
  

00  ชื่อหัวข้อเรื่อง ( ทำลิงก์ไว้ในหัวข้อเลย )  

โดย  

วิธีใช้วีดีโอ  /  วิธีแจ้งวีดีโอลิงก์ขาด  


:/


 :/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

00  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
      
( ภาพบน ) :/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/ 
      
( ภาพบน )

      

      

      
      

      

      

      - END -


- จบ หน้า 1 -


หน้าถัดไป

หน้าถัดไป


1  ><  2  ><  3  ><  4  ><  5  ><  6  ><  7  ><  8  ><  9  ><  10  >< 

><  11  ><  12  ><  13  ><  14  ><  15  ><  16  ><  17  ><  18  ><  19  ><  20
 

><  21  ><  22  ><  23  ><  24  ><  25  ><  26  ><  27  ><  28  ><  29  ><  30 

><  31  ><  32  ><  33  ><  34  ><  35  ><  36  ><  37  ><  38  ><  39  ><  40 

><  41  ><  42  ><  43  ><  44  ><  45  ><  46  ><  47  ><  48  ><  49  ><  50 

><  51  ><  52  ><  53  ><  54  ><  55  ><  56  ><  57  ><  58  ><  59  ><  60