พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ตถาคต
 

 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง ตถาคต  

 
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ต ( เต่า ) : ตถาคต  


 
       ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อพระสุคตก็ดี ระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดี ยังคงมีในโลก อยู่เพียงใด อันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่โลก เพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อยู่เพียงนั้น.

-บาลี จตุกฺก. อํ. 21/197/160.

เรียงตาม เนื้อหา


เรื่องที่ควรทราบก่อน

* * * 1.เรื่องย่อ ที่ควรทราบก่อน 

* * * 2.การปรากฏของพระตถาคต มีได้ยากในโลก 

* * * 3.การปรากฏของพระตถาคต มีได้ยากในโลก ( นัยที่ 2 )

* * * 4.โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว

* * * 5.การบังเกิดขึ้นของตถาคต คือความปรากฏขึ้นแห่งแสงสว่าง 

* * * 6.ธรรมชาติ 3 อย่าง ทำให้ พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลก 

* * * 7.การมีธรรมของพระตถาคตอยู่ในโลก คือความสุขของโลก 

* * * 8.พระตถาคตเกิดขึ้น เพื่อความสุขของโลก 

* * * 9.ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน 

* * * 10.การบังเกิดขึ้นของตถาคต ไม่ได้กระทบต่อกฎของธรรมชาติ 

* * * 11.ทรงขนานนามพระองค์เองว่า “พุทธะ” 

* * * 12.เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า “อรหันตสัมมาสัมพุทธะ” 

* * * 13.เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า “อรหันตสัมมาสัมพุทธะ” ( นัยที่ 2 ) 

* * * 14.ทรงขนานนามพระองค์เองว่า “ตถาคต” 

* * * 15.เหตุที่ทำให้ทรงพระนามว่า “ตถาคต” 

* * * 16.ทรงพระนามว่า “ตถาคต” เพราะทรงเป็นกาลวาที ภูตวาที 

* * * 17.เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า “อนุตตรปุริสทัมมสารถิ” 

* * * 18.ไวพจน์แห่งคำว่า “ตถาคต” 


เรื่องตั้งแต่ก่อนประสูติจนถึงก่อนบรรพชา 

* * * 19.การเกิดแห่งวงศ์สากยะ 

* * * 20.การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต 

* * * 21.การจุติจากดุสิตลงสู่ครรภ์ 

* * * 22.เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการจุติจากดุสิต 

* * * 23.แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ 

* * * 24.การลงสู่ครรภ์ 

* * * 25.การอยู่ในครรภ์ 

* * * 26.การประสูติ 

* * * 27.เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการประสูติ 

* * * 28.แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการประสูติ 

* * * 29.ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32 

* * * 30.ประสูติได้ 7 วัน พระชนนีทิวงคต 

* * * 31.ทรงได้รับการบำเรอ 

* * * 32.กามสุขกับความหน่าย 

* * * 33.ทรงหลงกามและหลุดจากกาม 

* * * 34.ความรู้สึก ที่ถึงกับทำให้ออกผนวช 


เริ่มแต่ออกบรรพชาแล้วเที่ยวเสาะแสวงหาความรู้ ทรมานพระองค์ จนได้ตรัสรู้ 

* * * 35.การออกบรรพชา 

* * * 36.เสด็จสำนักอาฬารดาบส 

* * * 37.เสด็จสำนักอุทกดาบส 

* * * 38.ทรงพบสถานที่ประกอบความเพียร 

* * * 39.อุปมาปรากฏแจ่มแจ้ง 

* * * 40.บำเพ็ญทุกรกิริยา 

* * * 41.ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค ( วัตรของเดียรถีย์ )

* * * 42.ทรงแน่พระทัยว่าไม่อาจตรัสรู้เพราะ การทำ ทุกรกิริยา 

* * * 43.ทรงกลับพระทัยฉันอาหารหยาบ 

* * * 44.ปัญจวัคคีย์หลีกไป 

* * * 45.ความฝันครั้งสำคัญ ก่อนตรัสรู้ 

* * * 46.ทรงทำลายความขลาด ก่อนตรัสรู้

* * * 47.ทรงกั้นจิตจากกามคุณในอดีต ก่อนตรัสรู้ 

* * * 48.ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้ 

* * * 49.ทรงค้นวิธีแห่งอิทธิบาท ก่อนตรัสรู้ 

* * * 50.ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้ 

* * * 51.ทรงพยายามในเนกขัมมจิต และอนุปุพพวิหารสมาบัติ ก่อนตรัสรู้ 

* * * 52.ทรงกำหนดสมาธินิมิต ก่อนตรัสรู้ 

* * * 53.วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด ก่อนตรัสรู้ 

* * * 54.ทรงคิดค้นเรื่องเบญจขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 

* * * 55.ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด ก่อนตรัสรู้ 

* * * 56.ทรงเที่ยวแสวงหาเพื่อความตรัสรู้

* * * 57.ทรงแสวงหาเนื่องด้วยเบญจขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 

* * * 58.ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ 

* * * 59.ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้  ( อีกนัยหนึ่ง ) 

* * * 60.ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้ 

* * * 61.อาการแห่งการตรัสรู้ 

* * * 62.สิ่งที่ตรัสรู้ 

* * * 63.การรู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว 

* * * 64.การตรัสรู้คือการทับรอยแห่งพระพุทธเจ้าในอดีต 

* * * 65.เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการตรัสรู้ 

* * * 66.แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการตรัสรู้ 

* * * 67.ทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เอง 

* * * 68.ทรงคิดหาที่พึ่งสำหรับพระองค์เอง 


ทรงเผยแผ่พระศาสนา

* * * 69.ทรงท้อพระทัยในการแสดงธรรม 

* * * 70.ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว 3 เหล่า 

* * * 71.ทรงแสดงธรรมเพราะเห็นความจำเป็นของสัตว์บางพวก 

* * * 72.ทรงเห็นลู่ทางที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ 

* * * 73.มารทูลให้นิพพาน 

* * * 74.ทรงระลึกหาผู้รับปฐมเทศนา 

* * * 75.เสด็จพาราณสี - พบอุปกาชีวก 

* * * 76.การโปรดปัญจวัคคีย์ หรือ การแสดงปฐมเทศนา 

* * * 77.ทรงประกาศธรรมจักรที่ อิสิปตนมฤคทายวัน 

* * * 78.เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร

* * * 79.แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 

* * * 80.จักรของพระองค์ไม่มีใครต้านทานได้ 

* * * 81.ทรงหมุนแต่จักรที่มีธรรมราชา ( เป็นเจ้าของ ) 

* * * 82.ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนา 

* * * 83.อาการที่ทรงแสดงธรรม 

* * * 84.สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม 

* * * 85.ทรงแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง 

* * * 86.ทรงมีธรรมสีหนาทที่ทำเทวโลกให้สั่นสะเทือน 

* * * 87.ทรงมีธรรมสีหนาทอย่างองอาจ  

* * * 88.ทรงสอนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งปวง 

* * * 89.ทรงบริหารสงฆ์จำนวนร้อย 

* * * 90.คำของพระองค์ ตรงเป็นอันเดียวกันหมด

* * * 91.หลักที่ทรงใช้ในการตรัส ( 6 อย่าง )

* * * 92.ทรงมีการกล่าวที่ไม่ขัดแย้งกับบัณฑิตชนในโลก 

* * * 93.ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์ กับความดับสนิทของทุกข์  

* * * 94.สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอน มีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนัก 

* * * 95.ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้ 

* * * 96.ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์ 

* * * 97.เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์ 

* * * 98.ประโยชน์ที่มุ่งหมายของพรหมจรรย์ 

* * * 99.ทรงเสพเสนาสนะป่าเรื่อยไป เพื่อให้เป็นตัวอย่าง 

* * * 100.ทรงฉันวันละหนเดียว 

* * * 101.ทรงมีการประทม อย่างตถาคต 

* * * 102.วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษา

* * * 103.สิ่งที่ใครๆ ไม่อาจท้วงติงได้ 

* * * 104.ทรงมีวิธี “รุก” ข้าศึกให้แพ้ภัยตัว

* * * 105.ทรงข่มสัจจกนิครนถ์ 

* * * 106.เหตุให้ทรงบัญญัติวินัย 

* * * 107.เหตุที่ทำให้เกิดการแสดงปาติโมกข์  

* * * 108.เหตุที่ไม่ทำอุโบสถกับสาวกอีกต่อไป  

* * * 109.เมื่อหมู่สัตว์เลวลง สิกขาบทมีมาก ผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อย 

* * * 110.ความวิวาทที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 


การปรินิพพาน

* * * 111.ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป 

* * * 112.ทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลก 

* * * 113.ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว 

* * * 114.พรหมจรรย์ของพระองค์ บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 

* * * 115.ทรงหวังให้ช่วยกันทำความมั่นคงแก่พรหมจรรย์ 

* * * 116.ทรงปลงอายุสังขาร 

* * * 117.ทรงให้มีตนและธรรมเป็นที่พึ่ง 

* * * 118.แผ่นดินไหวเนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร 

* * * 119.ทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่สาวก 

* * * 120.หลักตัดสินธรรมวินัย 4 ประการ  

* * * 121.เหตุแห่งความเจริญ ไม่เสื่อม 

* * * 122.อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย 

* * * 123.เสวยสูกรมัททวะ 

* * * 124.ผลแห่งการถวายบิณฑบาต ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆ 

* * * 125.การปรินิพพาน หรือการประทับสีหเสยยาครั้งสุดท้าย 

* * * 126.แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปรินิพพาน 

* * * 127.การปรินิพพานของพระองค์ คือความทุกข์ร้อนของมหาชน 

* * * 128.หลังปรินิพพาน เทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นตถาคตอีก 

* * * 129.สังเวชนียสถานภายหลัง พุทธปรินิพพาน 

* * * 130.สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต  


ลักษณะพิเศษของตถาคต

* * * 131.ทรงมีตถาคตพละ 10 อย่าง  

* * * 132.ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ 

* * * 133.ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ ( นัยที่ 2 ) 

* * * 134.ทรงพยากรณ์แล้วเป็นหนึ่งไม่มีสอง 

* * * 135.ทรงทราบคติ 5 และอุปมา - อุปมาการเห็นคติ 

* * * 136.ทรงมีเวสารัชชญาณ 4 อย่าง 

* * * 137.ทรงมีอิทธิบาทเพื่ออยู่ได้ถึงกัปป์ 

* * * 138.ทรงแสดงฤทธิ์ได้ เพราะอิทธิบาท 4 

* * * 139.ทรงมีปาฏิหาริย์ 3 อย่าง 

* * * 140.ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ 

* * * 141.ความหมายของสัพพัญญูที่แท้จริง 

* * * 142.ไม่ทรงมีความลับ ที่ต้องให้ใครช่วยปกปิด 

* * * 143.สิ่งที่พระองค์ไม่ต้องสำรวมรักษา 

* * * 144.ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองค์ 

* * * 145.ทรงบังคับใจได้เด็ดขาด 

* * * 146.ทรงมีความคงที่ต่อวิสัยโลก ไม่มีใครยิ่งกว่า 

* * * 147.ทรงทราบ ทรงเปิดเผย แต่ไม่ทรงติดซึ่งโลกธรรม 

* * * 148.ทรงต่างจากเทวดาและมนุษย์ 

* * * 149.ไม่ทรงติดแม้ในนิพพาน 


เรื่องที่ทรงตรัสเกี่ยวกับอดีตชาติของพระองค์ 

* * * 150.ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจจ์ 

* * * 151.ตลอดสังสารวัฎ ไม่เคยบังเกิดในชั้นสุทธาวาส 

* * * 152.ตลอดสังสารวัฏเคยบูชายัญญ์ และบำเรอไฟแล้วอย่างมาก 

* * * 153.เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ 

* * * 154.เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามฆเทวะ 

* * * 155.เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามหาสุทัศน์  

* * * 156.เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต สอนการบูชายัญญ์ 

* * * 157.เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อเวลามะ 

* * * 158.เคยบังเกิดเป็นช่างทำรถ  

* * * 159.บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ 
เรียงตาม ตัวอักษร ก - ฮ 


* * * เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร

* * * เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการจุติจากดุสิต 

* * * เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการตรัสรู้ 

* * * เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการประสูติ 

* * * เคยบังเกิดเป็นช่างทำรถ  

* * * เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามฆเทวะ 

* * * เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามหาสุทัศน์  

* * * เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อเวลามะ 

* * * เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต สอนการบูชายัญญ์ 

* * * เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ 

* * * เมื่อหมู่สัตว์เลวลง สิกขาบทมีมาก ผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อย 

* * * เรื่องย่อ ที่ควรทราบก่อน 

* * * เสด็จพาราณสี - พบอุปกาชีวก 

* * * เสด็จสำนักอาฬารดาบส 

* * * เสด็จสำนักอุทกดาบส 

* * * เสวยสูกรมัททวะ 

* * * เหตุแห่งความเจริญ ไม่เสื่อม 

* * * เหตุให้ทรงบัญญัติวินัย 

* * * เหตุที่ไม่ทำอุโบสถกับสาวกอีกต่อไป  

* * * เหตุที่ทำให้เกิดการแสดงปาติโมกข์  

* * * เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า “อนุตตรปุริสทัมมสารถิ” 

* * * เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า “อรหันตสัมมาสัมพุทธะ” 

* * * เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า “อรหันตสัมมาสัมพุทธะ” ( นัยที่ 2 ) 

* * * เหตุที่ทำให้ทรงพระนามว่า “ตถาคต” 

* * * เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์ 

* * * แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 

* * * แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ 

* * * แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการตรัสรู้ 

* * * แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการประสูติ 

* * * แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปรินิพพาน 

* * * แผ่นดินไหวเนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร 

* * * โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว 

* * * ไม่ทรงติดแม้ในนิพพาน 

* * * ไม่ทรงมีความลับ ที่ต้องให้ใครช่วยปกปิด 

* * * ไวพจน์แห่งคำว่า “ตถาคต” 

* * * กามสุขกับความหน่าย 

* * * การเกิดแห่งวงศ์สากยะ 

* * * การโปรดปัญจวัคคีย์ หรือ การแสดงปฐมเทศนา 

* * * การจุติจากดุสิตลงสู่ครรภ์ 

* * * การตรัสรู้คือการทับรอยแห่งพระพุทธเจ้าในอดีต 

* * * การบังเกิดขึ้นของตถาคต ไม่ได้กระทบต่อกฎของธรรมชาติ  

* * * การบังเกิดขึ้นของตถาคต คือความปรากฏขึ้นแห่งแสงสว่าง 

* * * การประสูติ 

* * * การปรากฏของพระตถาคต มีได้ยากในโลก 

* * * การปรากฏของพระตถาคต มีได้ยากในโลก ( นัยที่ 2 )

* * * การปรินิพพาน หรือการประทับสีหเสยยาครั้งสุดท้าย 

* * * การปรินิพพานของพระองค์ คือความทุกข์ร้อนของมหาชน 

* * * การมีธรรมของพระตถาคตอยู่ในโลก คือความสุขของโลก 

* * * การรู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว 

* * * การลงสู่ครรภ์ 

* * * การอยู่ในครรภ์ 

* * * การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต 

* * * การออกบรรพชา 

* * * ความฝันครั้งสำคัญ ก่อนตรัสรู้ 

* * * ความรู้สึก ที่ถึงกับทำให้ออกผนวช 

* * * ความวิวาทที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

* * * ความหมายของสัพพัญญูที่แท้จริง 

* * * คำของพระองค์ ตรงเป็นอันเดียวกันหมด

* * * จักรของพระองค์ไม่มีใครต้านทานได้ 

* * * ตลอดสังสารวัฎ ไม่เคยบังเกิดในชั้นสุทธาวาส 

* * * ตลอดสังสารวัฏเคยบูชายัญญ์ และบำเรอไฟแล้วอย่างมาก 

* * * ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจจ์

* * * ทรงเที่ยวแสวงหาเพื่อความตรัสรู้ 

* * * ทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เอง 

* * * ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ 

* * * ทรงเสพเสนาสนะป่าเรื่อยไป เพื่อให้เป็นตัวอย่าง 

* * * ทรงเห็นลู่ทางที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ 

* * * ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว 3 เหล่า 

* * * ทรงแน่พระทัยว่าไม่อาจตรัสรู้เพราะ การทำ ทุกรกิริยา 

* * * ทรงแสดงธรรมเพราะเห็นความจำเป็นของสัตว์บางพวก 

* * * ทรงแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง 

* * * ทรงแสดงฤทธิ์ได้ เพราะอิทธิบาท 4 

* * * ทรงแสวงหาเนื่องด้วยเบญจขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 

* * * ทรงให้มีตนและธรรมเป็นที่พึ่ง 

* * * ทรงได้รับการบำเรอ 

* * * ทรงกลับพระทัยฉันอาหารหยาบ 

* * * ทรงกั้นจิตจากกามคุณในอดีต ก่อนตรัสรู้ 

* * * ทรงกำหนดสมาธินิมิต ก่อนตรัสรู้ 

* * * ทรงขนานนามพระองค์เองว่า “ตถาคต” 

* * * ทรงขนานนามพระองค์เองว่า “พุทธะ” 

* * * ทรงข่มสัจจกนิครนถ์ 

* * * ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ 

* * * ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้  ( อีกนัยหนึ่ง ) 

* * * ทรงค้นวิธีแห่งอิทธิบาท ก่อนตรัสรู้ 

* * * ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้ 

* * * ทรงคิดค้นเรื่องเบญจขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 

* * * ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด ก่อนตรัสรู้ 

* * * ทรงคิดหาที่พึ่งสำหรับพระองค์เอง 

* * * ทรงฉันวันละหนเดียว 

* * * ทรงต่างจากเทวดาและมนุษย์ 

* * * ทรงทราบ ทรงเปิดเผย แต่ไม่ทรงติดซึ่งโลกธรรม 

* * * ทรงทราบคติ 5 และอุปมา - อุปมาการเห็นคติ 

* * * ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ 

* * * ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ ( นัยที่ 2 ) 

* * * ทรงท้อพระทัยในการแสดงธรรม 

* * * ทรงทำลายความขลาด ก่อนตรัสรู้ 

* * * ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว 

* * * ทรงบริหารสงฆ์จำนวนร้อย 

* * * ทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลก 

* * * ทรงบังคับใจได้เด็ดขาด 

* * * ทรงประกาศธรรมจักรที่ อิสิปตนมฤคทายวัน 

* * * ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค ( วัตรของเดียรถีย์ )

* * * ทรงปลงอายุสังขาร 

* * * ทรงพบสถานที่ประกอบความเพียร 

* * * ทรงพยากรณ์แล้วเป็นหนึ่งไม่มีสอง 

* * * ทรงพยายามในเนกขัมมจิต และอนุปุพพวิหารสมาบัติ ก่อนตรัสรู้ 

* * * ทรงพระนามว่า “ตถาคต” เพราะทรงเป็นกาลวาที ภูตวาที 

* * * ทรงมี เวสารัชชญาณ 4 อย่าง 

* * * ทรงมีการกล่าวที่ไม่ขัดแย้งกับบัณฑิตชนในโลก 

* * * ทรงมีการประทม อย่างตถาคต 

* * * ทรงมีความคงที่ต่อวิสัยโลก ไม่มีใครยิ่งกว่า 

* * * ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป 

* * * ทรงมีตถาคตพละ 10 อย่าง  

* * * ทรงมีธรรมสีหนาทที่ทำเทวโลกให้สั่นสะเทือน 

* * * ทรงมีธรรมสีหนาทอย่างองอาจ  

* * * ทรงมีปาฏิหาริย์ 3 อย่าง 

* * * ทรงมีวิธี “รุก” ข้าศึกให้แพ้ภัยตัว

* * * ทรงมีอิทธิบาทเพื่ออยู่ได้ถึงกัปป์ 

* * * ทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่สาวก 

* * * ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้ 

* * * ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองค์ 

* * * ทรงระลึกหาผู้รับปฐมเทศนา 

* * * ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์ กับความดับสนิทของทุกข์  

* * * ทรงสอนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งปวง 

* * * ทรงหมุนแต่จักรที่มีธรรมราชา ( เป็นเจ้าของ ) 

* * * ทรงหลงกามและหลุดจากกาม 

* * * ทรงหวังให้ช่วยกันทำความมั่นคงแก่พรหมจรรย์ 

* * * ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้ 

* * * ธรรมชาติ 3 อย่าง ทำให้ พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลก 

* * * ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้ 

* * * บำเพ็ญทุกรกิริยา 

* * * บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ 

* * * ประโยชน์ที่มุ่งหมายของพรหมจรรย์ 

* * * ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32 

* * * ประสูติได้ 7 วัน พระชนนีทิวงคต 

* * * ปัญจวัคคีย์หลีกไป 

* * * ผลแห่งการถวายบิณฑบาต ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆ 

* * * ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน 

* * * พรหมจรรย์ของพระองค์ บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 

* * * พระตถาคตเกิดขึ้น เพื่อความสุขของโลก 

* * * มารทูลให้นิพพาน 

* * * วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษา 

* * * วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด ก่อนตรัสรู้ 

* * * ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนา 

* * * สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต  

* * * สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม 

* * * ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์ 

* * * สังเวชนียสถานภายหลัง พุทธปรินิพพาน 

* * * สิ่งที่ใครๆ ไม่อาจท้วงติงได้ 

* * * สิ่งที่ตรัสรู้ 

* * * สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอน มีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนัก 

* * * สิ่งที่พระองค์ไม่ต้องสำรวมรักษา 

* * * หลักตัดสินธรรมวินัย 4 ประการ  

* * * หลักที่ทรงใช้ในการตรัส ( 6 อย่าง )

* * * หลังปรินิพพาน เทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นตถาคตอีก 

* * * อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย 

* * * อาการแห่งการตรัสรู้ 

* * * อาการที่ทรงแสดงธรรม 

* * * อุปมาปรากฏแจ่มแจ้ง 

 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง ตถาคต  

 
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ต ( เต่า ) : ตถาคต  


- END -
  * * * หน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" เป็นแบบฟอร์มที่ทาง Webmaster เก็บเอาไว้บริหารจัดการ ตอนที่จะซ่อมแซม หรือปรับปรุงหน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านบน" ในอนาคตครับ  /  คือหมายความว่า หน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" ไม่ได้มีไว้สำหรับให้อ่านครับ   
- - - ข้างล่างนี้ คือแบบฟอร์มสำรอง - - -  
   
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง .....   
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ท ( ทหาร ) : ทาน   
       ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจําแนกทาน เหมือนอย่างเรารู้ไซร้ หากสัตว์เหล่านั้น ยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึง บริโภค อนึ่ง มลทินคือความตระหนี่จะไม่พึงครอบงําจิตของสัตว์เหล่านั้น 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

       แม้คําข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้น จะพึงเหลืออยู่คําสุดท้ายก็ตาม ถ้าปฏิคาหกของพวกเขายังมีอยู่ หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคําข้าวคําสุดท้ายแม้นั้น ก็จะไม่บริโภค 

       ภิกษุทั้งหลาย! แต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจําแนกทาน เหมือนอย่างเรารู้ ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภค อนึ่ง มลทิน คือความตระหนี่ จึงยังครอบงําจิตของสัตว์เหล่านั้น 


เรียงตาม เนื้อหา


ความหมายของทาน

* * * 1.ทาน ( การให้ ) เป็นอย่างไร?

* * * 2.จาคะ ( การบริจาค ) เป็นอย่างไร?


ทำไมจึงให้ทาน

* * * 3.ผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะ

* * * 4.อานิสงส์แห่งการให้ทาน

* * *

* * *
เรียงตาม ตัวอักษร ก - ฮ 


* * * ทำวันละลัดนิ้วมือ

* * * ไม่มีอะไรต้องทำยิ่งไปกว่านี้อีกแล้ว

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง .....   
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ท ( ทหาร ) : ทาน  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/

:/:/


* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *:/


( ข้างล่างนี้ ) 
รหัสภาพ

00  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
      
( ภาพบน ) :/  :/ 

       :/  :/        :/  :/ 

       :/  :/ 
        ( ภาพบน )

      

      

      
      

      

      

      


:/

- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/


      

      

      

      

      

      


:/


/  สวัสดีครับ * * * *  

      

      

      

      

      

      


       ทีมงาน tuvagroup.com  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ทีมงานเพาะกายครับ  


:/


คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


  - - - ไม่มีภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( ไม่มีภาพ )  
:/

      

      

      

      

      

  - - - 1 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 1 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 5 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 5 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 10 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 10 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

06  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

07  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

08  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

09  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

10  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 30 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 30 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

06  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

07  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

08  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

09  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

10  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

11  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

12  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

13  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

14  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

15  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

16  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

17  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

18  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

19  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

20  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

21  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

22  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

23  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

24  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

25  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

26  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

27  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

28  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

29  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

30  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

        - - - ข้างล่างนี้เป็นของเก่าที่เคยทำไว้ ยังใช้อยู่ แต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว - - -  

  * * * คลิ๊กให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิ๊กที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * หากภาพในหน้าเว็บนี้ขึ้นไม่ครบ กรุณาคลิ๊กที่เมนู "Reload this page" นะครับ  /  ถ้าหาเมนูนี้ไม่พบ ให้อ่านคำแนะนำที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-03-Q-591211-1724.html 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  * * * คลิ๊กให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิ๊กที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * หากภาพในหน้าเว็บนี้ขึ้นไม่ครบ กรุณาคลิ๊กที่เมนู "Reload this page" นะครับ  /  ถ้าหาเมนูนี้ไม่พบ ให้อ่านคำแนะนำที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-03-Q-591211-1724.html 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ค้นคว้า - หาข้อมูล :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ชื่อภาษาต่างประเทศ :    อีกชื่อหนึ่ง คือ :  

ชื่อภาษาไทย :   

นามแฝง หรือ ฉายา :  

วันเดือนปีที่เกิด : 2 เมษายน พ.ศ.2518  /  April 2, 1975

วันเดือนปีที่เสียชีวิต : 8 เมษายน พ.ศ.2555  /  April 8, 2012  /  เสียชีวิต ขณะอายุ 75 ปี

( ภาพที่เห็นในหน้าเว็บนี้ เป็นการบันทึกภาพในช่วงอายุ 25 - 38 ปี  /  หน้าเว็บนี้ Upload เมื่อ พ.ศ.  ( ค.ศ.  ) 

สถานที่เกิด :  

ที่อยู่ปัจจุบัน :  


ความสูง : 177.8 เซนติเมตร  /  5 ฟุต 10 นิ้ว

น้ำหนัก : ช่วงฤดูการแข่งขัน 127 - 129 กก. ( 280 - 285 ปอนด์ )  /  ช่วงนอกฤดูการแข่งขัน 134 - 136 กก. ( 295 - 300 ปอนด์ )

สัดส่วน : ต้นแขน 18 นิ้ว ( 45.7 ซม. )  /  แขนท่อนปลาย 16.5 นิ้ว ( 41.9 ซม. )  /  คอ 17.5 นิ้ว ( 44.5 ซม. )  /  หน้าอก 52 นิ้ว ( 132 ซม. )  /  เอว 29 นิ้ว ( 73.7 ซม. )  /  ต้นขา 26 นิ้ว ( 73.7 ซม. )  /  น่อง 16.5 นิ้ว ( 41.9 ซม. )  /  ข้อมือ 6.5 นิ้ว ( 16.5 ซม. )  /  ข้อเท้า 8 นิ้ว ( 20.3 ซม. )

จุดเด่นบนร่างกาย :  


ข้อมูลที่น่าสนใจ :  


ได้ใบรับรองเป็นนักเพาะกายอาชีพ : จากการประกวดในรายการ   ( ขณะที่อายุ 25 ปี )


ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ประวัติโดยสังเขป :  
ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รายการประกวดที่ผ่านมา : ( นับถึงปี พ.ศ.  ( ค.ศ.  ) )
ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvayanon ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvagroup ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvalink )  
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ 
* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvayanon ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvagroup ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvalink )  
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ* * * จะบริหารท่านี้ได้ ต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพข้างบนนี้ก่อนนะครับ * * *     จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 
 


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 
 
 


   
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


   
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


 
จังหวะที่ 1 ( ภาพบน )

 
จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )


วีดีโอข้างล่างนี้  /  ให้ดูที่เวลา ..... เป็นต้นไป  /  ให้ดูที่เวลา ..... ถึงเวลา ..... เท่านั้น  


 


ให้ดูที่เวลา ..... เป็นต้นไป  /  ให้ดูที่เวลา ..... ถึงเวลา ..... เท่านั้น
  

00  ชื่อหัวข้อเรื่อง ( ทำลิงก์ไว้ในหัวข้อเลย )  

โดย  

วิธีใช้วีดีโอ  /  วิธีแจ้งวีดีโอลิงก์ขาด  


:/


 :/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

00  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
      
( ภาพบน ) :/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/ 
      
( ภาพบน )

      

      

      
      

      

      

      - END -


- จบ หน้า 1 -


หน้าถัดไป

หน้าถัดไป


1  ><  2  ><  3  ><  4  ><  5  ><  6  ><  7  ><  8  ><  9  ><  10  >< 

><  11  ><  12  ><  13  ><  14  ><  15  ><  16  ><  17  ><  18  ><  19  ><  20
 

><  21  ><  22  ><  23  ><  24  ><  25  ><  26  ><  27  ><  28  ><  29  ><  30 

><  31  ><  32  ><  33  ><  34  ><  35  ><  36  ><  37  ><  38  ><  39  ><  40 

><  41  ><  42  ><  43  ><  44  ><  45  ><  46  ><  47  ><  48  ><  49  ><  50 

><  51  ><  52  ><  53  ><  54  ><  55  ><  56  ><  57  ><  58  ><  59  ><  60