พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ทาน
 

 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง ทาน  

 
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ท ( ทหาร ) : ทาน  


 
       ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจําแนกทาน เหมือนอย่างเรารู้ไซร้ หากสัตว์เหล่านั้น ยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึง บริโภค อนึ่ง มลทินคือความตระหนี่จะไม่พึงครอบงําจิตของสัตว์เหล่านั้น 

       แม้คําข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้น จะพึงเหลืออยู่คําสุดท้ายก็ตาม ถ้าปฏิคาหกของพวกเขายังมีอยู่ หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคําข้าวคําสุดท้ายแม้นั้น ก็จะไม่บริโภค 

       ภิกษุทั้งหลาย! แต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจําแนกทาน เหมือนอย่างเรารู้ ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภค อนึ่ง มลทิน คือความตระหนี่ จึงยังครอบงําจิตของสัตว์เหล่านั้น 

-บาลี ขุ. ขุ. 25/243/204.

เรียงตาม เนื้อหา


ความหมายของทาน

* * * 1.ทาน ( การให้ ) เป็นอย่างไร?

* * * 2.จาคะ ( การบริจาค ) เป็นอย่างไร?


ทำไมจึงให้ทาน

* * * 3.ผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะ

* * * 4.อานิสงส์แห่งการให้ทาน

* * * 5.ผู้ให้โภชนะ ชื่อว่าให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน

* * * 6.ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่าให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน

* * * 7.ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ 

* * * 8.การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์

* * * 9.ความต่างกันระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้ 

* * * 10.หากสัตว์ทั้งหลายรู้ผลแห่งการจําแนกทาน

* * * 11.สังคหวัตถุ ( ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์ )

* * * 12.ธรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้

* * * 13.ลักษณะผู้มีศรัทธาเลื่อมใส

* * * 14.ปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์

* * * 15.การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์

* * * 16.หลักในการจัดสรรทรัพย์

* * * 17.การใช้สอยโภคทรัพย์โดยไม่สูญเปล่า

* * * 18.หลักดํารงชีพเพื่อประโยชน์สุขในสัมปรายะ

* * * 19.การสงเคราะห์ผู้ล่วงลับ

* * * 20.การสงเคราะห์เทวดา 

* * * 21.ความตระหนี่ขวางกั้นการทำให้แจ้งซึ่งมรรคผล  

* * * 22.ความตระหนี่คือมลทิน 

* * * 23.เหตุให้ไปนรก-สวรรค์ 

* * * 24.วิบากของคนตระหนี่และไม่ตระหนี่  

* * * 25.ทรัพย์ในอริยวินัย ( นัยที่ 1 ) 

* * * 26.ทรัพย์ในอริยวินัย ( นัยที่ 2 )

* * * 27.ประโยชน์ของการสร้างวิหาร

* * * 28.จาคานุสสติ


เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน

* * * 29.เหตุในการให้ทาน ( นัยที่ 1 )

* * * 30.เหตุในการให้ทาน ( นัยที่ 2 )

* * * 31.เหตุในการให้ทาน ( นัยที่ 3 )

* * * 32.เหตุในการให้ทาน ( นัยที่ 4 )


ผล / อานิสงส์ของทานแบบต่างๆ

* * * 33.ผลแห่งทาน

* * * 34.มหาทาน

* * * 35.สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา

* * * 36.ความสงสัยในทานของเทวดา

* * * 37.ผู้ประสบบุญเป็นอันมาก

* * * 38.ผลของการต้อนรับบรรพชิตด้วยวิธีที่ต่างกัน 

* * * 39.ทานที่ให้แล้วมีผลน้อย  


ทานของอสัปบุรุษและสัปบุรุษ

* * * 40.ทานของคนไม่ดี หรือ ทานของคนดี 

* * * 41.ทานของคนดี ( นัยที่ 1 )

* * * 42.ทานของคนดี ( นัยที่ 2 )

* * * 43.ประโยชน์เกื้อกูลของสัปบุรุษ

* * * 44.กลิ่นที่หอมทวนลม


ผลกระทบทั้งดีและไม่ดีจากการให้ทานมีไหม 

* * * 45.สังคมเลว เพราะคนดีอ่อนแอ

* * * 46.หลักการกำจัดเสี้ยนหนาม ( คนไม่ดี )

* * * 47.กรณีศึกษาเรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแตกสามัคคีกัน 


ควรให้ทานที่ใด

* * * 48.ควรให้ทานในที่ใด ( นัยที่ 1 )

* * * 49.ควรให้ทานในที่ใด ( นัยที่ 2 )

* * * 50.ไม่ควรห้ามผู้อื่นให้ทาน 

* * * 51.นาดี หรือ นาเลว 

* * * 52.ผู้รับทาน กับผลที่ได้ ( นัยที่ 1 ) 

* * * 53.ผู้รับทาน กับผลที่ได้ ( นัยที่ 2 )


องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก

* * * 54.องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก ( นัยที่ 1 )

* * * 55.องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก ( นัยที่ 2 )

* * * 56.การวางจิตเมื่อให้ทาน 

* * * 57.ผลของทานกับผู้รับ 

* * * 58.ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 1 ) 

* * * 59.ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 2 )

* * * 60.ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 3 )

* * * 61.ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 4 ) 

* * * 62.ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 5 )

* * * 63.ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 6 )

* * * 64.ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 7 )

* * * 65.ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 8 ) 

* * * 66.ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 9 ) 

* * * 67.ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 10 ) 

* * * 68.ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 11 )

* * * 69.ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 12 )

* * * 70.ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 13 ) 

* * * 71.ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 14 )

* * * 72.ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 15 )

* * * 73.ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล 


การให้ทานอันเป็นอริยะ 

* * * 74.ธรรมทานเลิศกว่าอามิสทาน ( นัยที่ 1 ) 

* * * 75.ธรรมทานเลิศกว่าอามิสทาน ( นัยที่ 2 ) 

* * * 76.การให้ทานอันเป็นอริยะ ( นัยที่ 1 )

* * * 77.การให้ทานอันเป็นอริยะ ( นัยที่ 2 ) 

* * * 78.การให้ทานอันเป็นอริยะ ( นัยที่ 3 ) 

* * * 79.สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน 


ภาคผนวก

* * * 80.เจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าให้ทาน 

* * * 81.ผลของการเจริญเมตตา 

* * * 82.วิธีการเจริญเมตตาและการเจริญพรหมวิหาร  

* * * 83.ความสมปรารถนาไม่ได้เกิดเพราะการอ้อนวอน 

* * * 84.การเกี่ยวข้องกับเงินทองของภิกษุ 

* * * 85.ข้อปฎิบัติในการอนุโมทนาของภิกษุ 

* * * 86.ข้อปฏิบัติในการขอสิ่งของต่อผู้ปวารณาของภิกขุ 

* * * 87.เหตุให้ค้าขายได้กำไร หรือ ขาดทุน 

* * * 88.เหตุแห่งความเจริญขึ้นและความถูกทำลายแห่งสกุล

เรียงตาม ตัวอักษร ก - ฮ 


* * * เจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าให้ทาน 

* * * เหตุแห่งความเจริญขึ้นและความถูกทำลายแห่งสกุล 

* * * เหตุในการให้ทาน ( นัยที่ 1 )

* * * เหตุในการให้ทาน ( นัยที่ 2 )

* * * เหตุในการให้ทาน ( นัยที่ 3 )

* * * เหตุในการให้ทาน ( นัยที่ 4 )

* * * เหตุให้ไปนรก-สวรรค์

* * * เหตุให้ค้าขายได้กำไร หรือ ขาดทุน 

* * * ไม่ควรห้ามผู้อื่นให้ทาน 

* * * กรณีศึกษาเรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแตกสามัคคีกัน 

* * * กลิ่นที่หอมทวนลม 

* * * การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์ 

* * * การเกี่ยวข้องกับเงินทองของภิกษุ 

* * * การใช้สอยโภคทรัพย์โดยไม่สูญเปล่า

* * * การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์

* * * การให้ทานอันเป็นอริยะ ( นัยที่ 1 )

* * * การให้ทานอันเป็นอริยะ ( นัยที่ 2 ) 

* * * การให้ทานอันเป็นอริยะ ( นัยที่ 3 ) 

* * * การวางจิตเมื่อให้ทาน

* * * การสงเคราะห์เทวดา 

* * * การสงเคราะห์ผู้ล่วงลับ 

* * * ข้อปฎิบัติในการอนุโมทนาของภิกษุ 

* * * ข้อปฏิบัติในการขอสิ่งของต่อผู้ปวารณาของภิกขุ 

* * * ควรให้ทานในที่ใด ( นัยที่ 1 )

* * * ควรให้ทานในที่ใด ( นัยที่ 2 )

* * * ความตระหนี่ขวางกั้นการทำให้แจ้งซึ่งมรรคผล 

* * * ความตระหนี่คือมลทิน  

* * * ความต่างกันระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้  

* * * ความสงสัยในทานของเทวดา

* * * ความสมปรารถนาไม่ได้เกิดเพราะการอ้อนวอน 

* * * จาคะ ( การบริจาค ) เป็นอย่างไร?

* * * จาคานุสสติ 

* * * ทรัพย์ในอริยวินัย ( นัยที่ 1 ) 

* * * ทรัพย์ในอริยวินัย ( นัยที่ 2 ) 

* * * ทาน ( การให้ ) เป็นอย่างไร?

* * * ทานของคนไม่ดี หรือ ทานของคนดี 

* * * ทานของคนดี ( นัยที่ 1 )

* * * ทานของคนดี ( นัยที่ 2 )

* * * ทานที่ให้แล้วมีผลน้อย  

* * * ธรรมทานเลิศกว่าอามิสทาน ( นัยที่ 1 ) 

* * * ธรรมทานเลิศกว่าอามิสทาน ( นัยที่ 2 ) 

* * * ธรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้

* * * นาดี หรือ นาเลว 

* * * ปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์ 

* * * ประโยชน์เกื้อกูลของสัปบุรุษ

* * * ประโยชน์ของการสร้างวิหาร 

* * * ผลแห่งทาน

* * * ผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะ 

* * * ผลของการเจริญเมตตา 

* * * ผลของการต้อนรับบรรพชิตด้วยวิธีที่ต่างกัน 

* * * ผลของทานกับผู้รับ 

* * * ผู้ให้โภชนะ ชื่อว่าให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน

* * * ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ 

* * * ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่าให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน

* * * ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 1 ) 

* * * ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 2 )

* * * ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 3 )

* * * ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 4 ) 

* * * ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 5 )

* * * ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 6 )

* * * ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 7 )

* * * ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 8 ) 

* * * ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 9 ) 

* * * ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 10 ) 

* * * ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 11 )

* * * ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 12 )

* * * ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 13 ) 

* * * ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 14 )

* * * ผู้ควรรับทักษิณา ( นัยที่ 15 )

* * * ผู้ประสบบุญเป็นอันมาก

* * * ผู้รับทาน กับผลที่ได้ ( นัยที่ 1 ) 

* * * ผู้รับทาน กับผลที่ได้ ( นัยที่ 2 )

* * * มหาทาน

* * * ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล 

* * * ลักษณะผู้มีศรัทธาเลื่อมใส 

* * * วิธีการเจริญเมตตาและการเจริญพรหมวิหาร  

* * * วิบากของคนตระหนี่และไม่ตระหนี่  

* * * สังคมเลว เพราะคนดีอ่อนแอ 

* * * สังคหวัตถุ ( ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์ )  

* * * สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา

* * * สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน 

* * * หลักในการจัดสรรทรัพย์ 

* * * หลักการกำจัดเสี้ยนหนาม ( คนไม่ดี )

* * * หลักดํารงชีพเพื่อประโยชน์สุขในสัมปรายะ 

* * * หากสัตว์ทั้งหลายรู้ผลแห่งการจําแนกทาน 

* * * องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก ( นัยที่ 1 ) 

* * * องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก ( นัยที่ 2 )

* * * อานิสงส์แห่งการให้ทาน


 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง ทาน  

 
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ท ( ทหาร ) : ทาน  


- END -
  * * * หน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" เป็นแบบฟอร์มที่ทาง Webmaster เก็บเอาไว้บริหารจัดการ ตอนที่จะซ่อมแซม หรือปรับปรุงหน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านบน" ในอนาคตครับ  /  คือหมายความว่า หน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" ไม่ได้มีไว้สำหรับให้อ่านครับ   
- - - ข้างล่างนี้ คือแบบฟอร์มสำรอง - - -  
   
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง .....   
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ท ( ทหาร ) : ทาน   
       ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจําแนกทาน เหมือนอย่างเรารู้ไซร้ หากสัตว์เหล่านั้น ยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึง บริโภค อนึ่ง มลทินคือความตระหนี่จะไม่พึงครอบงําจิตของสัตว์เหล่านั้น 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

       แม้คําข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้น จะพึงเหลืออยู่คําสุดท้ายก็ตาม ถ้าปฏิคาหกของพวกเขายังมีอยู่ หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคําข้าวคําสุดท้ายแม้นั้น ก็จะไม่บริโภค 

       ภิกษุทั้งหลาย! แต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจําแนกทาน เหมือนอย่างเรารู้ ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภค อนึ่ง มลทิน คือความตระหนี่ จึงยังครอบงําจิตของสัตว์เหล่านั้น 


เรียงตาม เนื้อหา


ความหมายของทาน

* * * 1.ทาน ( การให้ ) เป็นอย่างไร?

* * * 2.จาคะ ( การบริจาค ) เป็นอย่างไร?


ทำไมจึงให้ทาน

* * * 3.ผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะ

* * * 4.อานิสงส์แห่งการให้ทาน

* * *

* * *
เรียงตาม ตัวอักษร ก - ฮ 


* * * ทำวันละลัดนิ้วมือ

* * * ไม่มีอะไรต้องทำยิ่งไปกว่านี้อีกแล้ว

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง .....   
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ท ( ทหาร ) : ทาน  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/

:/:/


* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *:/


( ข้างล่างนี้ ) 
รหัสภาพ

00  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
      
( ภาพบน ) :/  :/ 

       :/  :/        :/  :/ 

       :/  :/ 
        ( ภาพบน )

      

      

      
      

      

      

      


:/

- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/


      

      

      

      

      

      


:/


/  สวัสดีครับ * * * *  

      

      

      

      

      

      


       ทีมงาน tuvagroup.com  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ทีมงานเพาะกายครับ  


:/


คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


  - - - ไม่มีภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( ไม่มีภาพ )  
:/

      

      

      

      

      

  - - - 1 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 1 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 5 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 5 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 10 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 10 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

06  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

07  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

08  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

09  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

10  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 30 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 30 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

06  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

07  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

08  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

09  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

10  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

11  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

12  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

13  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

14  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

15  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

16  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

17  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

18  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

19  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

20  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

21  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

22  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

23  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

24  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

25  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

26  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

27  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

28  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

29  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

30  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

        - - - ข้างล่างนี้เป็นของเก่าที่เคยทำไว้ ยังใช้อยู่ แต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว - - -  

  * * * คลิ๊กให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิ๊กที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * หากภาพในหน้าเว็บนี้ขึ้นไม่ครบ กรุณาคลิ๊กที่เมนู "Reload this page" นะครับ  /  ถ้าหาเมนูนี้ไม่พบ ให้อ่านคำแนะนำที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-03-Q-591211-1724.html 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  * * * คลิ๊กให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิ๊กที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * หากภาพในหน้าเว็บนี้ขึ้นไม่ครบ กรุณาคลิ๊กที่เมนู "Reload this page" นะครับ  /  ถ้าหาเมนูนี้ไม่พบ ให้อ่านคำแนะนำที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-03-Q-591211-1724.html 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ค้นคว้า - หาข้อมูล :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ชื่อภาษาต่างประเทศ :    อีกชื่อหนึ่ง คือ :  

ชื่อภาษาไทย :   

นามแฝง หรือ ฉายา :  

วันเดือนปีที่เกิด : 2 เมษายน พ.ศ.2518  /  April 2, 1975

วันเดือนปีที่เสียชีวิต : 8 เมษายน พ.ศ.2555  /  April 8, 2012  /  เสียชีวิต ขณะอายุ 75 ปี

( ภาพที่เห็นในหน้าเว็บนี้ เป็นการบันทึกภาพในช่วงอายุ 25 - 38 ปี  /  หน้าเว็บนี้ Upload เมื่อ พ.ศ.  ( ค.ศ.  ) 

สถานที่เกิด :  

ที่อยู่ปัจจุบัน :  


ความสูง : 177.8 เซนติเมตร  /  5 ฟุต 10 นิ้ว

น้ำหนัก : ช่วงฤดูการแข่งขัน 127 - 129 กก. ( 280 - 285 ปอนด์ )  /  ช่วงนอกฤดูการแข่งขัน 134 - 136 กก. ( 295 - 300 ปอนด์ )

สัดส่วน : ต้นแขน 18 นิ้ว ( 45.7 ซม. )  /  แขนท่อนปลาย 16.5 นิ้ว ( 41.9 ซม. )  /  คอ 17.5 นิ้ว ( 44.5 ซม. )  /  หน้าอก 52 นิ้ว ( 132 ซม. )  /  เอว 29 นิ้ว ( 73.7 ซม. )  /  ต้นขา 26 นิ้ว ( 73.7 ซม. )  /  น่อง 16.5 นิ้ว ( 41.9 ซม. )  /  ข้อมือ 6.5 นิ้ว ( 16.5 ซม. )  /  ข้อเท้า 8 นิ้ว ( 20.3 ซม. )

จุดเด่นบนร่างกาย :  


ข้อมูลที่น่าสนใจ :  


ได้ใบรับรองเป็นนักเพาะกายอาชีพ : จากการประกวดในรายการ   ( ขณะที่อายุ 25 ปี )


ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ประวัติโดยสังเขป :  
ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รายการประกวดที่ผ่านมา : ( นับถึงปี พ.ศ.  ( ค.ศ.  ) )
ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvayanon ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvagroup ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvalink )  
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ 
* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvayanon ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvagroup ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvalink )  
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ* * * จะบริหารท่านี้ได้ ต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพข้างบนนี้ก่อนนะครับ * * *     จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 
 


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 
 
 


   
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


   
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


 
จังหวะที่ 1 ( ภาพบน )

 
จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )


วีดีโอข้างล่างนี้  /  ให้ดูที่เวลา ..... เป็นต้นไป  /  ให้ดูที่เวลา ..... ถึงเวลา ..... เท่านั้น  


 


ให้ดูที่เวลา ..... เป็นต้นไป  /  ให้ดูที่เวลา ..... ถึงเวลา ..... เท่านั้น
  

00  ชื่อหัวข้อเรื่อง ( ทำลิงก์ไว้ในหัวข้อเลย )  

โดย  

วิธีใช้วีดีโอ  /  วิธีแจ้งวีดีโอลิงก์ขาด  


:/


 :/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

00  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
      
( ภาพบน ) :/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/ 
      
( ภาพบน )

      

      

      
      

      

      

      - END -


- จบ หน้า 1 -


หน้าถัดไป

หน้าถัดไป


1  ><  2  ><  3  ><  4  ><  5  ><  6  ><  7  ><  8  ><  9  ><  10  >< 

><  11  ><  12  ><  13  ><  14  ><  15  ><  16  ><  17  ><  18  ><  19  ><  20
 

><  21  ><  22  ><  23  ><  24  ><  25  ><  26  ><  27  ><  28  ><  29  ><  30 

><  31  ><  32  ><  33  ><  34  ><  35  ><  36  ><  37  ><  38  ><  39  ><  40 

><  41  ><  42  ><  43  ><  44  ><  45  ><  46  ><  47  ><  48  ><  49  ><  50 

><  51  ><  52  ><  53  ><  54  ><  55  ><  56  ><  57  ><  58  ><  59  ><  60