พุทธวจน - คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง ภพภูมิ
 
 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง ภพภูมิ  

 
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ภ ( สำเภา ) : ภพภูมิ  

เรียงตาม เนื้อหา


ภพ

* * * 1.ภพ เป็นอย่างไร 

* * * 2.ความมีขึ้นแห่งภพ ( นัยที่ 1 ) 

* * * 3.ความมีขึ้นแห่งภพ ( นัยที่ 2 ) 

* * * 4.เครื่องนำไปสู่ภพ 

* * * 5.ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 

* * * 6.ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ ( นัยที่ 1 ) 

* * * 7.ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ ( นัยที่ 2 ) 

* * * 8.ความมีขึ้นแห่งภพ แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ 


สัตว์

* * * 9.ความหมายของคำว่า “สัตว์”

* * * 10.เหตุให้มีการเกิด 

* * * 11.ลักษณะของการเกิด 

* * * 12.กายแบบต่างๆ 

* * * 13.คติ 5 และอุปมา


นรก

* * * 14.เหตุให้ทุคติปรากฏ 

* * * 15.โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 

* * * 16.ทุคติของผู้ทุศีล 

* * * 17.วิบากของผู้ทุศีล  

* * * 18.เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาล  

* * * 19.ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ 

* * * 20.ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต  

* * * 21.อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป 

* * * 22.อุปมาความทุกข์ในนรก 

* * * 23.ความทุกข์ในนรก 

* * * 24.อายุนรก 

* * * 25.การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน ( นัยที่ 1 ) 

* * * 26.การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน ( นัยที่ 2 ) 

* * * 27.การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 

* * * 28.ความเป็นไปได้ยาก 

* * * 29.การไม่รู้อริยสัจ มืดยิ่งกว่าโลกันตริก 


สัตว์เดรัจฉาน

* * * 30.เหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 

* * * 31.นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน 

* * * 32.กำเนิดนาค 4 จำพวก 

* * * 33.เหตุให้นาครักษาอุโบสถ 

* * * 34.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค ( นัยที่  1 )

* * * 35.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค ( นัยที่ 2 )  

* * * 36.กำเนิดครุฑ 4 จำพวก  

* * * 37.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ ( นัยที่ 1 ) 

* * * 38.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ ( นัยที่ 2 ) 

* * * 39.ปฏิปทาให้ถึงความเป็นสุนัขและโค  

* * * 40.สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก  

* * * 41.การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 

* * * 42.ความเป็นไปได้ยาก  


เปรตวิสัย 

* * * 43.เปรตวิสัย 

* * * 44.ภพภูมิที่บริโภคทานได้ 

* * * 45.ความเป็นไปได้ยาก 


มนุษย์ 

* * * 46.เหตุให้สุคติปรากฏ 

* * * 47.อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล 

* * * 48.สุคติของผู้มีศีล

* * * 49.ข้อดีของมนุษย์เทียบกับเทวดาชั้นดาวดึงส์  

* * * 50.เหตุแห่งการเกิดในครรภ์ 

* * * 51.สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 

* * * 52.เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต 

* * * 53.เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 

* * * 54.เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน

* * * 55.ธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ 

* * * 56.กรรมกำหนด 

* * * 57.เหตุสำเร็จความปรารถนา 

* * * 58.การเกิดสังคมมนุษย์ 

* * * 59.ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์ 

* * * 60.ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ 

* * * 61.เหตุที่ทำให้มนุษย์จำนวนลดลง 

* * * 62.เครื่องผูกพันสัตว์ 

* * * 63.เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวกไม่กลัวตาย

* * * 64.โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก 

* * * 65.ความเป็นไปได้ยาก 


เทวดา

* * * 66.ข้อดีของเทวดาเทียบกับมนุษย์ 

* * * 67.ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย 

* * * 68.ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน 

* * * 69.ผลของการต้อนรับบรรพชิต ด้วยวิธีที่ต่างกัน 

* * * 70.เหตุสำเร็จความปรารถนา 

* * * 71.เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน 8 ประการ 

* * * 72.สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา 

* * * 73.ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ 

* * * 74.อุปมาความสุขบนสวรรค์ 

* * * 75.อานิสงส์การรักษาอุโบสถ 

* * * 76.เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 

* * * 77.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ ( นัยที่ 1 ) 

* * * 78.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ ( นัยที่ 2 ) 

* * * 79.เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่ วลาหก 

* * * 80.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 

* * * 81.เทวดาเหล่า มนาปกายิกา 

* * * 82.เทวดาเข้าถือเอาพื้นที่ 

* * * 83.เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ 

* * * 84.การบูชาเทวดา 

* * * 85.การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด 

* * * 86.ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม 

* * * 87.ความแตกต่างระหว่างปุถุชน กับอริยสาวก ผู้ได้รูปสัญญา 

* * * 88.ผลของการเจริญรูปสัญญา แล้วเห็นความไม่เที่ยง

* * * 89.ความแตกต่างระหว่างปุถุชน กับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร 

* * * 90.ผลของการเจริญพรหมวิหาร แล้วเห็นความไม่เที่ยง 

* * * 91.ความแตกต่างระหว่างปุถุชน กับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา  

* * * 92.ผลของการเจริญอรูปสัญญา แล้วเห็นความไม่เที่ยง 

* * * 93.เทวดาชั้นสุทธาวาส  

* * * 94.ชุมนุมเทวดา 

* * * 95.เทวดาเคยรบกับอสูร 

* * * 96.ตำแหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้ 

* * * 97.อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนืองๆ 

* * * 98.การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน 

* * * 99.แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง 

* * * 100.ความเห็นผิดของพกพรหม  

* * * 101.เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลก บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง  

* * * 102.สุคติของเทวดา 

* * * 103.ความเป็นไปได้ยาก  


ความยาวนาน แห่งสังสารวัฏ

* * * 104.ความนานแห่งกัป ( นัยที่ 1 ) 

* * * 105.ความนานแห่งกัป ( นัยที่ 2 ) 

* * * 106.ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ ( นัยที่ 1 ) 

* * * 107.ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ ( นัยที่ 2 ) 

* * * 108.การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน 

* * * 109.การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน 

* * * 110.ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก  

* * * 111.น้ำตา ที่เคยหลั่งไหล 

* * * 112.น้ำนม ที่เคยได้ดื่ม 

* * * 113.ทุกข์ ที่เคยประสบ

* * * 114.สุข ที่เคยได้รับ 

* * * 115.เลือด ที่เคยสูญเสีย 

* * * 116.ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ 

* * * 117.สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง ( นัยที่ 1 ) 

* * * 118.สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง ( นัยที่ 2 ) 

* * * 119.เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 


นิพพาน

* * * 120.อุปมาแห่งนิพพาน 

* * * 121.ความรู้สึกของปุถุชน 

* * * 122.นิพพาน คือ ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ 

* * * 123.ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 

* * * 124.นิพพานที่เห็นได้เอง 

* * * 125.นิพพานที่เห็นได้เอง ตามคำของพระอานนท์  

* * * 126.การปรินิพพานในปัจจุบัน 

* * * 127.ความหมายของคำว่า “ความดับ” 

* * * 128.ความดับของขันธ์ 5 คือ ความดับของทุกข์ 

* * * 129.ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์ 

* * * 130.ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้ 

* * * 131.ดับตัณหา คือ ปลงภาระหนักลงได้  

* * * 132.ละความพอใจในสิ่งใด คือ การละซึ่งสิ่งนั้น 

* * * 133.เมื่อ “เธอ” ไม่มี 

* * * 134.สังขต ลักษณะ 

* * * 135.อสังขต ลักษณะ 

* * * 136.“ดิน น้ำ ไฟ ลม” ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน 

* * * 137.“สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้ 

* * * 138.สิ่งๆ นั้น มีอยู่

* * * 139.สิ่งนั้น มีแน่

* * * 140.ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล 

* * * 141.ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา 

* * * 142.อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 


ภาคผนวก 

* * * 143.ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 

* * * 144.บริษัทสมาคม 8 

* * * 145.บุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ 

* * * 146.อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต  

* * * 147.ว่าด้วยทักษิณา 

* * * 148.รัตนะที่หาได้ยาก 

* * * 149.ผู้มีอุปการะมาก 

* * * 150.ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพ 
เรียงตาม ตัวอักษร ก - ฮ 


* * * “ดิน น้ำ ไฟ ลม” ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน 

* * * “สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้ 

* * * เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาล  

* * * เครื่องนำไปสู่ภพ 

* * * เครื่องผูกพันสัตว์ 

* * * เทวดาเข้าถือเอาพื้นที่ 

* * * เทวดาเคยรบกับอสูร 

* * * เทวดาเหล่า มนาปกายิกา 

* * * เทวดาชั้นสุทธาวาส  

* * * เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 

* * * เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่ วลาหก 

* * * เปรตวิสัย 

* * * เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 

* * * เมื่อ “เธอ” ไม่มี 

* * * เลือด ที่เคยสูญเสีย 

* * * เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน 8 ประการ 

* * * เหตุแห่งการเกิดในครรภ์ 

* * * เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต 

* * * เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่ วลาหก 

* * * เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ ( นัยที่ 1 ) 

* * * เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ ( นัยที่ 2 ) 

* * * เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค ( นัยที่  1 )

* * * เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค ( นัยที่ 2 )  

* * * เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ ( นัยที่ 1 ) 

* * * เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ ( นัยที่ 2 ) 

* * * เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ 

* * * เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 

* * * เหตุให้ทุคติปรากฏ 

* * * เหตุให้นาครักษาอุโบสถ 

* * * เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน

* * * เหตุให้มีการเกิด 

* * * เหตุให้สุคติปรากฏ 

* * * เหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 

* * * เหตุที่ทำให้มนุษย์จำนวนลดลง 

* * * เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลก บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง  

* * * เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวกไม่กลัวตาย

* * * เหตุสำเร็จความปรารถนา 

* * * เหตุสำเร็จความปรารถนา 

* * * แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง 

* * * โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 

* * * โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก 

* * * กรรมกำหนด 

* * * กายแบบต่างๆ 

* * * การเกิดสังคมมนุษย์ 

* * * การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน ( นัยที่ 1 ) 

* * * การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน ( นัยที่ 2 ) 

* * * การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน 

* * * การไม่รู้อริยสัจ มืดยิ่งกว่าโลกันตริก 

* * * การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 

* * * การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 

* * * การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน 

* * * การบูชาเทวดา 

* * * การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด 

* * * การปรินิพพานในปัจจุบัน 

* * * กำเนิดครุฑ 4 จำพวก  

* * * กำเนิดนาค 4 จำพวก 

* * * ข้อดีของเทวดาเทียบกับมนุษย์ 

* * * ข้อดีของมนุษย์เทียบกับเทวดาชั้นดาวดึงส์  

* * * คติ 5 และอุปมา

* * * ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 

* * * ความเป็นไปได้ยาก 

* * * ความเป็นไปได้ยาก  

* * * ความเป็นไปได้ยาก 

* * * ความเป็นไปได้ยาก 

* * * ความเป็นไปได้ยาก  

* * * ความเห็นผิดของพกพรหม  

* * * ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ 

* * * ความแตกต่างระหว่างปุถุชน กับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร 

* * * ความแตกต่างระหว่างปุถุชน กับอริยสาวก ผู้ได้รูปสัญญา 

* * * ความแตกต่างระหว่างปุถุชน กับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา  

* * * ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ 

* * * ความดับของขันธ์ 5 คือ ความดับของทุกข์ 

* * * ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์ 

* * * ความทุกข์ในนรก 

* * * ความนานแห่งกัป ( นัยที่ 1 ) 

* * * ความนานแห่งกัป ( นัยที่ 2 ) 

* * * ความมีขึ้นแห่งภพ ( นัยที่ 1 ) 

* * * ความมีขึ้นแห่งภพ ( นัยที่ 2 ) 

* * * ความมีขึ้นแห่งภพ แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ 

* * * ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ ( นัยที่ 1 ) 

* * * ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ ( นัยที่ 2 ) 

* * * ความรู้สึกของปุถุชน 

* * * ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 

* * * ความหมายของคำว่า “ความดับ” 

* * * ความหมายของคำว่า “สัตว์”

* * * ชุมนุมเทวดา 

* * * ดับตัณหา คือ ปลงภาระหนักลงได้  

* * * ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 

* * * ตำแหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้ 

* * * ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม 

* * * ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ ( นัยที่ 1 ) 

* * * ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ ( นัยที่ 2 ) 

* * * ทุกข์ ที่เคยประสบ

* * * ทุคติของผู้ทุศีล 

* * * ธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ 

* * * นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน 

* * * น้ำตา ที่เคยหลั่งไหล 

* * * น้ำนม ที่เคยได้ดื่ม 

* * * นิพพาน คือ ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ 

* * * นิพพานที่เห็นได้เอง 

* * * นิพพานที่เห็นได้เอง ตามคำของพระอานนท์  

* * * บริษัทสมาคม 8 

* * * บุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ 

* * * ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ 

* * * ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต  

* * * ปฏิปทาให้ถึงความเป็นสุนัขและโค  

* * * ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพ 

* * * ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์ 

* * * ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย 

* * * ผลของการเจริญพรหมวิหาร แล้วเห็นความไม่เที่ยง 

* * * ผลของการเจริญรูปสัญญา แล้วเห็นความไม่เที่ยง

* * * ผลของการเจริญอรูปสัญญา แล้วเห็นความไม่เที่ยง 

* * * ผลของการต้อนรับบรรพชิต ด้วยวิธีที่ต่างกัน 

* * * ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน 

* * * ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ 

* * * ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก  

* * * ผู้มีอุปการะมาก 

* * * ภพ เป็นอย่างไร 

* * * ภพภูมิที่บริโภคทานได้ 

* * * รัตนะที่หาได้ยาก 

* * * ละความพอใจในสิ่งใด คือ การละซึ่งสิ่งนั้น 

* * * ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้ 

* * * ลักษณะของการเกิด 

* * * ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล 

* * * ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา 

* * * ว่าด้วยทักษิณา 

* * * วิบากของผู้ทุศีล  

* * * สังขต ลักษณะ 

* * * สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา 

* * * สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 

* * * สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก  

* * * สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง ( นัยที่ 1 ) 

* * * สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง ( นัยที่ 2 ) 

* * * สิ่งนั้น มีแน่

* * * สิ่งๆ นั้น มีอยู่

* * * สุข ที่เคยได้รับ 

* * * สุคติของเทวดา 

* * * สุคติของผู้มีศีล

* * * อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 

* * * อสังขต ลักษณะ 

* * * อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป 

* * * อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล 

* * * อานิสงส์การรักษาอุโบสถ 

* * * อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต  

* * * อายุนรก 

* * * อุปมาแห่งนิพพาน 

* * * อุปมาความทุกข์ในนรก 

* * * อุปมาความสุขบนสวรรค์ 

 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง ภพภูมิ  

 
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ภ ( สำเภา ) : ภพภูมิ  

- END -
  * * * หน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" เป็นแบบฟอร์มที่ทาง Webmaster เก็บเอาไว้บริหารจัดการ ตอนที่จะซ่อมแซม หรือปรับปรุงหน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านบน" ในอนาคตครับ  /  คือหมายความว่า หน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" ไม่ได้มีไว้สำหรับให้อ่านครับ   


- - - ข้างล่างนี้ คือแบบฟอร์มสำรอง - - -  


  

 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง .....   
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ท ( ทหาร ) : ทาน   
       ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจําแนกทาน เหมือนอย่างเรารู้ไซร้ หากสัตว์เหล่านั้น ยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึง บริโภค อนึ่ง มลทินคือความตระหนี่จะไม่พึงครอบงําจิตของสัตว์เหล่านั้น 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

       แม้คําข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้น จะพึงเหลืออยู่คําสุดท้ายก็ตาม ถ้าปฏิคาหกของพวกเขายังมีอยู่ หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคําข้าวคําสุดท้ายแม้นั้น ก็จะไม่บริโภค 

       ภิกษุทั้งหลาย! แต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจําแนกทาน เหมือนอย่างเรารู้ ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภค อนึ่ง มลทิน คือความตระหนี่ จึงยังครอบงําจิตของสัตว์เหล่านั้น 


เรียงตาม เนื้อหา


ความหมายของทาน

* * * 1.ทาน ( การให้ ) เป็นอย่างไร?

* * * 2.จาคะ ( การบริจาค ) เป็นอย่างไร?


ทำไมจึงให้ทาน

* * * 3.ผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะ

* * * 4.อานิสงส์แห่งการให้ทาน

* * *

* * *
เรียงตาม ตัวอักษร ก - ฮ 


* * * ทำวันละลัดนิ้วมือ

* * * ไม่มีอะไรต้องทำยิ่งไปกว่านี้อีกแล้ว

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง .....   
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ท ( ทหาร ) : ทาน  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/

:/:/


* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *:/


( ข้างล่างนี้ ) 
รหัสภาพ

00  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
      
( ภาพบน ) :/  :/ 

       :/  :/        :/  :/ 

       :/  :/ 
        ( ภาพบน )

      

      

      
      

      

      

      


:/

- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/


      

      

      

      

      

      


:/


/  สวัสดีครับ * * * *  

      

      

      

      

      

      


       ทีมงาน tuvagroup.com  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ทีมงานเพาะกายครับ  


:/


คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


  


- - - ไม่มีภาพ - - -  


   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( ไม่มีภาพ )  
:/

      

      

      

      

      

  


- - - 1 ภาพ - - -  


   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 1 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  


- - - 5 ภาพ - - -  


   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 5 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  


- - - 10 ภาพ - - -  


   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 10 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

06  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

07  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

08  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

09  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

10  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  


- - - 30 ภาพ - - -  


   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 30 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

06  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

07  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

08  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

09  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

10  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

11  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

12  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

13  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

14  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

15  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

16  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

17  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

18  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

19  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

20  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

21  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

22  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

23  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

24  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

25  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

26  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

27  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

28  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

29  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

30  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

        


- - - ข้างล่างนี้เป็นของเก่าที่เคยทำไว้ ยังใช้อยู่ แต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว - - -  


  * * * คลิ๊กให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิ๊กที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * หากภาพในหน้าเว็บนี้ขึ้นไม่ครบ กรุณาคลิ๊กที่เมนู "Reload this page" นะครับ  /  ถ้าหาเมนูนี้ไม่พบ ให้อ่านคำแนะนำที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-03-Q-591211-1724.html 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  * * * คลิ๊กให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิ๊กที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * หากภาพในหน้าเว็บนี้ขึ้นไม่ครบ กรุณาคลิ๊กที่เมนู "Reload this page" นะครับ  /  ถ้าหาเมนูนี้ไม่พบ ให้อ่านคำแนะนำที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-03-Q-591211-1724.html 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ค้นคว้า - หาข้อมูล :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ชื่อภาษาต่างประเทศ :    อีกชื่อหนึ่ง คือ :  

ชื่อภาษาไทย :   

นามแฝง หรือ ฉายา :  

วันเดือนปีที่เกิด : 2 เมษายน พ.ศ.2518  /  April 2, 1975

วันเดือนปีที่เสียชีวิต : 8 เมษายน พ.ศ.2555  /  April 8, 2012  /  เสียชีวิต ขณะอายุ 75 ปี

( ภาพที่เห็นในหน้าเว็บนี้ เป็นการบันทึกภาพในช่วงอายุ 25 - 38 ปี  /  หน้าเว็บนี้ Upload เมื่อ พ.ศ.  ( ค.ศ.  ) 

สถานที่เกิด :  

ที่อยู่ปัจจุบัน :  


ความสูง : 177.8 เซนติเมตร  /  5 ฟุต 10 นิ้ว

น้ำหนัก : ช่วงฤดูการแข่งขัน 127 - 129 กก. ( 280 - 285 ปอนด์ )  /  ช่วงนอกฤดูการแข่งขัน 134 - 136 กก. ( 295 - 300 ปอนด์ )

สัดส่วน : ต้นแขน 18 นิ้ว ( 45.7 ซม. )  /  แขนท่อนปลาย 16.5 นิ้ว ( 41.9 ซม. )  /  คอ 17.5 นิ้ว ( 44.5 ซม. )  /  หน้าอก 52 นิ้ว ( 132 ซม. )  /  เอว 29 นิ้ว ( 73.7 ซม. )  /  ต้นขา 26 นิ้ว ( 73.7 ซม. )  /  น่อง 16.5 นิ้ว ( 41.9 ซม. )  /  ข้อมือ 6.5 นิ้ว ( 16.5 ซม. )  /  ข้อเท้า 8 นิ้ว ( 20.3 ซม. )

จุดเด่นบนร่างกาย :  


ข้อมูลที่น่าสนใจ :  


ได้ใบรับรองเป็นนักเพาะกายอาชีพ : จากการประกวดในรายการ   ( ขณะที่อายุ 25 ปี )


ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ประวัติโดยสังเขป :  
ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รายการประกวดที่ผ่านมา : ( นับถึงปี พ.ศ.  ( ค.ศ.  ) )
ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvayanon ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvagroup ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvalink )  
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ 
* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvayanon ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvagroup ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvalink )  
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ


* * * จะบริหารท่านี้ได้ ต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพข้างบนนี้ก่อนนะครับ * * *
   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 
 


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 
 
 


   
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


   
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


 
จังหวะที่ 1 ( ภาพบน )

 
จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )

วีดีโอข้างล่างนี้  /  ให้ดูที่เวลา ..... เป็นต้นไป  /  ให้ดูที่เวลา ..... ถึงเวลา ..... เท่านั้น

 


ให้ดูที่เวลา ..... เป็นต้นไป  /  ให้ดูที่เวลา ..... ถึงเวลา ..... เท่านั้น


00  ชื่อหัวข้อเรื่อง ( ทำลิงก์ไว้ในหัวข้อเลย )

โดย

วิธีใช้วีดีโอ  /  วิธีแจ้งวีดีโอลิงก์ขาด


:/


 :/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

00  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
      
( ภาพบน ) :/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/ 
      
( ภาพบน )

      

      

      
      

      

      

      - END -


- จบ หน้า 1 -


หน้าถัดไป

หน้าถัดไป


1  ><  2  ><  3  ><  4  ><  5  ><  6  ><  7  ><  8  ><  9  ><  10  >< 

><  11  ><  12  ><  13  ><  14  ><  15  ><  16  ><  17  ><  18  ><  19  ><  20
 

><  21  ><  22  ><  23  ><  24  ><  25  ><  26  ><  27  ><  28  ><  29  ><  30 

><  31  ><  32  ><  33  ><  34  ><  35  ><  36  ><  37  ><  38  ><  39  ><  40 

><  41  ><  42  ><  43  ><  44  ><  45  ><  46  ><  47  ><  48  ><  49  ><  50 

><  51  ><  52  ><  53  ><  54  ><  55  ><  56  ><  57  ><  58  ><  59  ><  60