* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิกตรงนี้นะครับ "คลิกที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ
- หน้า 1 -คำตรัสจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า  /  ดัชนี-แยกตามตัวอักษร ก-ฮ 

อ-อ่าง  /  อามิส
 * * * คลิกให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิกที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )

       อามิส ( อ่านว่า อามิด, อามิดสะ ) - น. สิ่งของวัตถุเครื่องล่อใจมีเงินเป็นต้น , เช่นอย่าเห็นแก่อามิสสินจ้าง ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://พจนานุกรมไทย.com/45-1517-ความหมาย-อามิษ,%20อามิส,%20อามิส.html  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

อามิส  

       ไทยอ่านว่า อา-มิด 

       บาลีอ่านว่า อา-มิ-สะ

       รากศัพท์คือ อา ( = ภายใน ) + มิ ( ธาตุ = ใส่ ) + สก ปัจจัย ลบ ก 

       : อา + มิ + สก > ส = อามิส แปลตามศัพท์ว่า “สิ่งที่ใส่ไว้ภายใน” ( คือใส่ไว้ล่อ ) 

       “อามิส” ภาษาบาลีใช้ในความหมายดังนี้ – 

       1. เนื้อสด ( raw meat ) 

       2. ดิบ , ไม่ได้ตระเตรียม , ไม่มีการปลูกฝัง ( raw , unprepared , uncultivated ) 

       3. มีเนื้อ , วัตถุ , อามิส ( fleshy , material , physical ) 

       4. อาหาร , อาหารที่ถูกปาก , อาหารสำหรับกินเพื่อความเอร็ดอร่อย , อาหารอันโอชะ ( food , palatable food , food for enjoyment , dainties )

       5. เหยื่อ ( bait ) 

       6. ลาภ , รางวัล , เงิน , สินบน , เงินรางวัล , การให้รางวัล ( gain , reward , money , douceur , gratuity , tip ) 

       7. ความเพลิดเพลิน ( enjoyment ) 

       8. ความโลภ , ความอยากได้ , ตัณหา ( greed , desire , lust ) 


       ในภาษาไทย พจน.42 บอกไว้ว่า -

       “อามิส : สิ่งของวัตถุเครื่องล่อใจมีเงินเป็นต้น , เช่น อย่าเห็นแก่อามิสสินจ้าง” 

       ในทางธรรม “อามิส” มีความหมายคู่กับ “ปฏิบัติ” ( หรือ “ธรรม” ) เช่น 

       - อามิสบูชา ( อา-มิด-สะ- ) : การบูชาด้วยอามิส คือ ด้วยสิ่งของมีดอกไม้ ของหอม อาหาร และวัตถุอื่นๆ 

       - ปฏิบัติบูชา ( ปะ-ติ-บัด-ติ- ) ( ธรรมบูชา  /  ทำ-มะ- ) : การบูชาด้วยการปฏิบัติ คือ ประพฤติตามธรรมคำสั่งสอนของท่าน , บูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติ กระทำสิ่งที่ดีงาม 


       เทวภาษิต :

       โลกามิสํ ปชเห สนฺติเปกฺโข 

       ( โลกามิสัง ปะชะเห สันติเปกโข ) 

       ที่มา : สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 15/8 , 10 , 274 , 300 


* * * แปลโดยพยัญชนะ 


       สนฺติเปกฺโข อันว่าผู้เพ่งซึ่งความสงบ 

       ปชเห พึงละทั่ว 

       โลกามิสํ ซึ่งเหยื่ออันเขาใส่ไว้เพื่อล่อซึ่งชาวโลก 


* * * แปลโดยอรรถ 


       ถ้าหวังให้สงบสุข ก็อย่าใช้สินจ้างรางวัลหลอกล่อชาวบ้านชาวเมือง ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://dhamtara.com/?p=2818  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิก อย่าลืมช่วยคลิกให้ด้วยนะครับ "คลิกที่นี่ครับ

- จบ -

ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )