* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิกตรงนี้นะครับ "คลิกที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  
- หน้า 1 -คำตรัสจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า  /  ดัชนี-แยกตามตัวอักษร ก-ฮ 

ว-แหวน  /  วินัย/พระวินัย
 * * * คลิกให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิกที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )

       วินัย/พระวินัย - พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า การอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ พระวินัยเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎก เรียกว่า พระวินัยปิฎก

       อย่างหนึ่ง พระวินัย หมายถึง สิกขาของพระสงฆ์ สรุปความหมายว่า วินัยในพุทธ ศาสนา ได้แก่ ศีล คือ หลักหรือข้อกฎหมายที่ ใช้บังคับแก่นักบวช ( สมณะหรือสงฆ์ )  ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : http://journal.nmc.ac.th/th/admin/Journal/2559Vol10No1_29.pdf 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิก อย่าลืมช่วยคลิกให้ด้วยนะครับ "คลิกที่นี่ครับ

- จบ -
ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )