คําตรัสจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า

เรื่อง อริยวินัย
 ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )
หน้าถัดไป


 
       อานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า
 
       ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา ดังนี้

       อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น 

       อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย

       ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา 

 
-บาลี มหา. ที. 10/178/141

เรียงตาม เนื้อหา


* * * คำนำและคำชี้แจงก่อนอ่าน * * *


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

สมฺปนฺนสีลา

       คัมภีร์ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ( สุตตันตปิฎก เล่มที่ 1 )

////////// สามัญญผลสูตร 

* * * * * * * * * จุลศีล

* * * * * * * * * มัชฌิมศีล 

* * * * * * * * * มหาศีล สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา

       คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค 1 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 1 ) 

////////// กัณฑ์ที่ 1 : เวรัญชกัณฑ

* * * * * * * * * เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน 

* * * * * * * * * ปรารภเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบท 


////////// กัณฑ์ที่ 2 : ปาราชิกกัณฑ์ 

* * * * * * * * * อำนาจประโยชน์ 10 ประการ ในการบัญญัติสิกขาบท  

* * * * * * * * * ปาราชิก สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะเสพเมถุน   

* * * * * * * * * ปาราชิก สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะลักขโมย 

* * * * * * * * * ปาราชิก สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะฆ่ามนุษย์  

* * * * * * * * * ปาราชิก สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน 


////////// กัณฑ์ที่ 3 : เตรสกัณฑ์

* * * * * * * * * สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน 

* * * * * * * * * สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะมีจิตกำหนัดจำต้องกายหญิง 

* * * * * * * * * สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะมีจิตกำหนัดพูดเกี้ยวหญิง

* * * * * * * * * สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะมีจิตกำหนัดพูดให้หญิงบำเรอตนด้วยกาม 

* * * * * * * * * สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 5 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะชักสื่อชายหญิง 

* * * * * * * * * สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 6 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะสร้างกุฎีด้วยการขอใหญ่เกิน 

* * * * * * * * * สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 7 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะสร้างวิหาร ไม่ได้ให้สงฆ์แสดงที่ 

* * * * * * * * * สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 8 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะโจทอาบัติปาราชิกไม่มีมูล

* * * * * * * * * สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 9 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะอ้างเลศโจทอาบัติปาราชิก  

* * * * * * * * * สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 10 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะทำสงฆ์ให้แตกกัน 

* * * * * * * * * สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 11 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะเป็นพวกของผู้ทำสงฆ์ให้แตก 

* * * * * * * * * สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 12 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะเป็นผู้ว่ายากสอนยาก 

* * * * * * * * * สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 13 เกี่ยวกับต้องอาบัติหนักเพราะประทุษร้ายสกุล ( ประจบคฤหัสถ์ ) 


////////// กัณฑ์ที่ 4 : อนิยตกัณฑ์ 

* * * * * * * * * อนิยต สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับภิกษุรูปเดียวนั่งในที่ลับคืออาสนะกำบังกับหญิงคนเดียว 

* * * * * * * * * อนิยต สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับภิกษุรูปเดียวนั่งในอาสนะกึ่งกำบังกับหญิงคนเดียว คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 2 )  

////////// กัณฑ์ที่ 1 : นิสสัคคิยกัณฑ์ 

* * * * * * * * * จีวรวรรค สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับกฐินเดาะแล้วเก็บอติเรกจีวรไว้เกิน 10 วัน 

* * * * * * * * * จีวรวรรค สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับกฐินเดาะแล้วอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้คืนหนึ่ง

* * * * * * * * * จีวรวรรค สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับกฐินเดาะแล้วเก็บอกาลจีวรไว้เกิน 1 เดือน

* * * * * * * * * จีวรวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับการใช้ภิกษุณีให้ซัก , ย้อม , ทุบจีวรเก่า 

* * * * * * * * * จีวรวรรค สิกขาบทที่ 5 เกี่ยวกับการรับจีวรจากมือของภิกษุณี ที่ไม่ใช่ญาติ

* * * * * * * * * จีวรวรรค สิกขาบทที่ 6 เกี่ยวกับการขอจีวรต่อคฤหัสถ์ ที่ไม่ใช่ญาติ 

* * * * * * * * * จีวรวรรค สิกขาบทที่ 7 เกี่ยวกับมีผู้ปวารณาจีวรไว้มากภิกษุรับไว้เกินจำนวน 

* * * * * * * * * จีวรวรรค สิกขาบทที่ 8 เกี่ยวกับการเข้าไปหากำหนดชนิดจีวร ต่อผู้ที่จะถวายจีวร 

* * * * * * * * * จีวรวรรค สิกขาบทที่ 9 เกี่ยวกับการเข้าไปหาผู้ถวายจีวร 2 ราย ให้รวมกันหาจีวรที่ดี 

* * * * * * * * * จีวรวรรค สิกขาบทที่ 10 เกี่ยวกับการทวงจีวรจากไวยาวัจกรเกินประมาณ 

* * * * * * * * * โกสิยวรรค สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับหล่อสันถัต ( เครื่องปูนั่ง ) เจือด้วยไหม 

* * * * * * * * * โกสิยวรรค สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับการหล่อสันถัตด้วยขนเจียมดำล้วน 

* * * * * * * * * โกสิยวรรค สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับการหล่อสันถัตด้วยขนเจียมดำเกิน 2 ใน 4 ส่วน 

* * * * * * * * * โกสิยวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับการที่สันถัตเก่าใช้ยังไม่ถึง 6 ปี แล้วหล่อของใหม่ 

* * * * * * * * * โกสิยวรรค สิกขาบทที่ 5 เกี่ยวกับการหล่อสันถัตไม่นำของเก่าปนลงในของใหม่ 

* * * * * * * * * โกสิยวรรค สิกขาบทที่ 6 เกี่ยวกับเดินทางไกลนำขนเจียมไปเองเกิน 3 โยชน์

* * * * * * * * * โกสิยวรรค สิกขาบทที่ 7 เกี่ยวกับการใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซัก , ย้อม , สางขนเจียม 

* * * * * * * * * โกสิยวรรค สิกขาบทที่ 8 เกี่ยวกับการรับ ให้รับเงินทอง หรือยินดีที่เขาเก็บไว้ให้ 

* * * * * * * * * โกสิยวรรค สิกขาบทที่ 9 เกี่ยวกับทำการซื้อขายด้วยรูปิยะ 

* * * * * * * * * โกสิยวรรค สิกขาบทที่ 10 เกี่ยวกับทำการแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆ

* * * * * * * * * ปัตตวรรค สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับการเก็บอติเรกบาตรไว้เกิน 10 วัน

* * * * * * * * * ปัตตวรรค สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับบาตรมีแผลไม่เกิน 5 แห่ง ให้จ่ายบาตรใหม่ 

* * * * * * * * * ปัตตวรรค สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับการเก็บเภสัช 5 ไว้เกิน 7 วัน 

* * * * * * * * * ปัตตวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับการหา , ทำผ้าอาบน้ำฝนนอกเวลาที่กำหนด 

* * * * * * * * * ปัตตวรรค สิกขาบทที่ 5 เกี่ยวกับการให้จีวรแก่ภิกษุอื่นแล้ว โกรธน้อยใจ ชิงคืน  

* * * * * * * * * ปัตตวรรค สิกขาบทที่ 6 เกี่ยวกับการขอด้ายมาเองแล้วให้ช่างหูกทอเป็นจีวร 

* * * * * * * * * ปัตตวรรค สิกขาบทที่ 7 เกี่ยวกับการสั่งให้ช่างหูกทอจีวรตามความต้องการ 

* * * * * * * * * ปัตตวรรค สิกขาบทที่ 8 เกี่ยวกับการเก็บอัจเจกจีวร ( จีวรเร่งด่วน ) ไว้เกินสมัยทำจีวร  

* * * * * * * * * ปัตตวรรค สิกขาบทที่ 9 เกี่ยวกับการอยู่ป่ามีภัยเก็บจีวรในบ้านเกิน 6 คืน 

* * * * * * * * * ปัตตวรรค สิกขาบทที่ 10 เกี่ยวกับการน้อมลาภที่จะถวายสงฆ์มาเพื่อตน


////////// กัณฑ์ที่ 2 : ปาจิตติยกัณฑ์ 

* * * * * * * * *
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับการพูดให้คลาดเคลื่อนจากความจริง 

* * * * * * * * *
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับการพูดเสียดแทงให้เจ็บใจ 

* * * * * * * * *
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับการพูดส่อเสียดให้ทะเลาะกัน 

* * * * * * * * *
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับการใช้ให้ผู้ไม่ได้อุปสมบทกล่าวธรรมโดยบท

* * * * * * * * *
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ 5 เกี่ยวกับการนอนร่วมกับผู้ไม่ได้อุปสมบทเกิน 3 คืน 

* * * * * * * * *
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ 6 เกี่ยวกับการนอนร่วมกับผู้หญิง 

* * * * * * * * *
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ 7 เกี่ยวกับแสดงธรรมเกิน 6 คำ แก่ผู้หญิงโดยไม่มีผู้ชายอยู่ 

* * * * * * * * *
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ 8 เกี่ยวกับการบอกคุณวิเศษที่มีจริงแก่ผู้ไม่ได้อุปสทบท 

* * * * * * * * *
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ 9 เกี่ยวกับการบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก่ผู้ไม่ได้อุปสมบท 

* * * * * * * * *
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ 10 เกี่ยวกับการขุด หรือใช้ให้ผู้อื่นขุดดิน 

* * * * * * * * *
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับการพรากของเขียว 

* * * * * * * * *
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับการพูดเฉไปเมื่อถูกสอบสวน 

* * * * * * * * *
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับการติเตียนภิกษุผู้ทำการสงฆ์โดยชอบ 

* * * * * * * * *
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับการวางเตียงตั่งสงฆ์ในที่แจ้ง หลีกไปไม่เก็บ  

* * * * * * * * *
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ 5 เกี่ยวกับการปูที่นอนในวิหารสงฆ์ หลีกไปไม่เก็บ 

* * * * * * * * *
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ 6 เกี่ยวกับการนอนแทรกภิกษุผู้เข้าไปอยู่ก่อนในวิหารสงฆ์ 

* * * * * * * * *
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ 7 เกี่ยวกับการฉุดคร่าภิกษุออกจากวิหารของสงฆ์ 

* * * * * * * * *
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ 8 เกี่ยวกับการนั่งทับ นอนทับเตียงตั่งที่อยู่บนร้านในวิหารสงฆ์ 

* * * * * * * * *
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ 9 เกี่ยวกับการพอกหลังคาวิหารเกิน 3 ชั้น 

* * * * * * * * *
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ 10 เกี่ยวกับการรดน้ำที่มีตัวสัตว์ลงบนหญาหรือดิน 

* * * * * * * * *
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับการสอนภิกษุณีโดยมิได้รับมอบหมาย

* * * * * * * * *
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับการสอนภิกษุณีหลังอาทิตย์ตกดินแล้ว 

* * * * * * * * *
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับการไปสอนภิกษณีถึงที่อยู่ 

* * * * * * * * *
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับการติเตียนภิกษุว่าสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก่ลาภ 

* * * * * * * * *
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ 5 เกี่ยวกับการให้จีวรแก่ภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติ 

* * * * * * * * *
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ 6 เกี่ยวกับการเย็บ หรือให้เย็บจีวรแก่ภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติ 

* * * * * * * * *
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ 7 เกี่ยวกับการชักชวนภิกษุณีเดินทางไกลร่วมกัน 

* * * * * * * * *
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ 8 เกี่ยวกับการชักชวนภิกษุณีโดยสารเรือลำเดียวกัน 

* * * * * * * * *
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ 9 เกี่ยวกับการฉันอาหารที่ภิกษุณีแนะนำให้เขาถวาย 

* * * * * * * * *
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ 10 เกี่ยวกับภิกษุรูปเดียวนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผู้เดียว 

* * * * * * * * *
โภชนวรรค สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับการฉันอาหารในโรงทานเกิน 1 ครั้ง 

* * * * * * * * *
โภชนวรรค สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับการฉันเป็นหมู่ ยกเว้นในสมัยที่ทรงอนุญาต 

* * * * * * * * *
โภชนวรรค สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับการรับนิมนต์แล้วไปฉันอาหารที่อื่น 

* * * * * * * * *
โภชนวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับการรับบิณบาตเกิน 3 บาตร 

* * * * * * * * *
โภชนวรรค สิกขาบทที่ 5 เกี่ยวกับการฉันเสร็จแล้ว ห้ามภัตแล้ว ฉันของที่ไม่เป็นเดน 

* * * * * * * * *
โภชนวรรค สิกขาบทที่ 6 เกี่ยวกับการพูดให้ภิกษุที่ฉันเสร็จแล้ว ห้ามภัตแล้วฉันอีก

* * * * * * * * *
โภชนวรรค สิกขาบทที่ 7 เกี่ยวกับการฉันอาหารในเวลาวิกาล 

* * * * * * * * *
โภชนวรรค สิกขาบทที่ 8 เกี่ยวกับการฉันอาหารที่ทำการสั่งสม 

* * * * * * * * *
โภชนวรรค สิกขาบทที่ 9 เกี่ยวกับการขออาหารปราณีตมาเพื่อตนฉัน  

* * * * * * * * *
โภชนวรรค สิกขาบทที่ 10 เกี่ยวกับการฉันอาหารที่เขายังไม่ได้ให้ 

* * * * * * * * *
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับการมอบอาหารให้นักบวชอื่นด้วยมือตน 

* * * * * * * * *
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับการชวนภิกษุไปบิณฑบาตด้วยแล้วไล่กลับ 

* * * * * * * * *
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับการนั่งแทรกแซงในที่มีเฉพาะหญิงกับชาย 

* * * * * * * * *
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับภิกษุผู้เดียวนั่งในที่ลับ คือในที่กำบังกับผู้หญิง 

* * * * * * * * *
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ 5 เกี่ยวกับภิกษุผู้เดียวนั่งในที่ลับกับผู้หญิงผู้เดียว  

* * * * * * * * *
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ 6 เกี่ยวกับการรับนิมนต์แล้วไปสู่ที่อื่นไม่บอกลาภิกษุ 

* * * * * * * * *
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ 7 เกี่ยวกับยินดีปวารณาเกิน 4 เดือน เว้นแต่เขากำหนด 

* * * * * * * * *
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ 8 เกี่ยวกับการไปเพื่อดูกองทัพที่ยกไป 

* * * * * * * * *
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ 9 เกี่ยวกับเมื่อมีเหตุที่จะพักอยู่ในกองทัพเกิน 3 คืน 

* * * * * * * * *
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ 10 เกี่ยวกับการไปสู่สนามรบ ที่พักพล ที่จัดขบวนทัพ 

* * * * * * * * *
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับการดื่มสุราและเมรัย 

* * * * * * * * *
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับการจี้ด้วยนิ้ว 

* * * * * * * * *
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับการหัวเราะในน้ำ 

* * * * * * * * *
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับอาบัติปาจิตตีย์เพราะความไม่เอื้อเฟื้อ 

* * * * * * * * *
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ 5 เกี่ยวกับการทำภิกษุอื่นกลัว 

* * * * * * * * *
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ 6 เกี่ยวกับการก่อไฟเพื่อผิง 

* * * * * * * * *
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ 7 เกี่ยวกับการอาบน้ำก่อน 15 วัน ( ในมัชฌิมประเทศ )

* * * * * * * * *
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ 8 เกี่ยวกับการไม่ทำเครื่องหมายให้เสียสีก่อนใช้จีวรใหม่ 

* * * * * * * * *
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ 9 เกี่ยวกับการไม่ได้ให้เขาถอนจีวรที่วิกัปไว้ก่อนใช้ 

* * * * * * * * *
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ 10 เกี่ยวกับการซ่อนบริขารของภิกษุอื่น 

* * * * * * * * *
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์

* * * * * * * * *
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับการบริโภคน้ำมีตัวสัตว์ 

* * * * * * * * *
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับการรื้อฟื้นอธิกรณ์ที่ชำระเป็นธรรมแล้ว

* * * * * * * * *
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับการปกปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่น

* * * * * * * * *
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ 5 เกี่ยวกับการอุปสมบทให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 

* * * * * * * * *
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ 6 เกี่ยวกับรู้อยู่ชักชวนพวกโจรเดินทางไกลร่วมกัน 

* * * * * * * * *
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ 7 เกี่ยวกับการชวนผู้หญิงเดินทางไกลร่วมกัน 

* * * * * * * * *
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ 8 เกี่ยวกับการกล่าวตู่พระธรรมวินัย 

* * * * * * * * *
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ 9 เกี่ยวกับการคบภิกษุผู้กล่าวตู่พระธรรมวินัย

* * * * * * * * *
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ 10 เกี่ยวกับการคบสามเณรผู้กล่าวตู่พระธรรมวินัย 

* * * * * * * * *
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับการพูดไถลเมื่อทำผิดแล้ว

* * * * * * * * *
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับการติเตียนสิกขาบท 

* * * * * * * * *
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับการพูดแก้ตัวว่าเพิ่งรู้ว่ามีมาในปาติโมกข์ 

* * * * * * * * *
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายภิกษุ 

* * * * * * * * *
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 5 เกี่ยวกับการเงื้อมือจะทำร้ายภิกษุ 

* * * * * * * * *
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 6 เกี่ยวกับการโจทภิกษุด้วยอาบัติสังฆาทิเสสไม่มีมูล 

* * * * * * * * *
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 7 เกี่ยวกับการก่อความรำคาญแก่ภิกษุอื่น

* * * * * * * * *
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 8 เกี่ยวกับการแอบฟังความของภิกษุผู้ทะเลาะกัน 

* * * * * * * * *
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 9 เกี่ยวกับการมอบฉันทะแล้ว พูดติเตียนในภายหลัง

* * * * * * * * *
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 10 เกี่ยวกับการลุกไปขณะประชุม โดยไม่มอบฉันทะ 

* * * * * * * * *
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 11 เกี่ยวกับการร่วมกับสงฆ์ให้จีวรแก่ภิกษุแล้ว ติเตียน

* * * * * * * * *
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ 12 เกี่ยวกับการน้อมลาภที่จะถวายสงฆ์มาเพื่อบุคคล 

* * * * * * * * *
รตนวรรค สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับการไม่ได้รับแจ้งก่อนเข้าไปตำหนักพระราชา

* * * * * * * * *
รตนวรรค สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับการเก็บของมีค่าที่ตกอยู่ เว้นแต่ตกในวัดหรือในที่อยู่  

* * * * * * * * *
รตนวรรค สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับการเข้าบ้านในเวลาวิกาลไม่บอกลาภิกษุ 

* * * * * * * * *
รตนวรรค สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับให้ทำกล่องเข็มที่ทำด้วยกระดูก งา เขาสัตว์ 

* * * * * * * * *
รตนวรรค สิกขาบทที่ 5 เกี่ยวกับการให้ทำเตียงตั่งที่มีเท้าสูงเกิน 

* * * * * * * * *
รตนวรรค สิกขาบทที่ 6 เกี่ยวกับการให้ทำเตียงตั่งเป็นของหุ้มนุ่น 

* * * * * * * * *
รตนวรรค สิกขาบทที่ 7 เกี่ยวกับการให้ทำผ้าปูนั่งที่มีขนาดเกินประมาณ 

* * * * * * * * *
รตนวรรค สิกขาบทที่ 8 เกี่ยวกับการให้ทำผ้าปิดฝีที่มีขนาดเกินประมาณ 

* * * * * * * * *
รตนวรรค สิกขาบทที่ 9 เกี่ยวกับการให้ทำผ้าอาบน้ำฝนที่มีขนาดเกินประมาณ 

* * * * * * * * *
รตนวรรค สิกขาบทที่ 10 เกี่ยวกับการให้ทำจีวรที่มีขนาดเกินประมาณ 


////////// กัณฑ์ที่ 3 : ปาฏิเทสนียกัณฑ์

* * * * * * * * *
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ 1 เกี่ยวกับการรับของฉันจากมือนางภิกษุณีมาฉัน 

* * * * * * * * *
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ 2 เกี่ยวกับการไม่ไล่นางภิกษุณีที่สั่งให้เขาถวายอาหาร  

* * * * * * * * *
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ 3 เกี่ยวกับการรับอาหารในสกุลที่เป็นเสกขสมมติ 

* * * * * * * * *
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ 4 เกี่ยวกับการอยู่ป่าที่มีภัยรับอาหารที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อน


////////// กัณฑ์ที่ 4 : เสขิยกัณฑ์   

* * * * * * * * *
เสขิยกัณฑ์ : สารูป หมวดว่าด้วยความเหมาะสมแก่สมณเพศ 

* * * * * * * * *
เสขิยกัณฑ์ : โภชนปฏิสังยุต หมวดว่าด้วยการฉันอาหาร 

* * * * * * * * *
เสขิยกัณฑ์ : ธัมมเทสนาปฏิสังยุต หมวดว่าด้วยการแสดงธรรม 

* * * * * * * * *
เสขิยกัณฑ์ : ปกิณณกะ หมวดเบ็ดเตล็ด 


////////// อธิกรณสมถะ ว่าด้วยวิธีระงับอธิกรณ์ด้วยธรรม 7 ประการ  


       คัมภีร์ ภิกขุนีวิภังค์ ( วินัยปิฎก เล่มที่ 3 ) 


////////// สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง ปาราชิก สิกขาบทที่ 1 

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง ปาราชิก สิกขาบทที่ 3  

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง ปาราชิก สิกขาบทที่ 4  

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 5  

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 6  

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง อันธการวรรค สิกขาบทที่ 1  

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง อันธการวรรค สิกขาบทที่ 2  

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง อันธการวรรค สิกขาบทที่ 3  

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง อันธการวรรค สิกขาบทที่ 4  

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง อารามวรรค สิกขาบทที่ 1  

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง อารามวรรค สิกขาบทที่ 2  

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง อารามวรรค สิกขาบทที่ 6  

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง อารามวรรค สิกขาบทที่ 7  

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง อารามวรรค สิกขาบทที่ 8  

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง อารามวรรค สิกขาบทที่ 9  

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง อารามวรรค สิกขาบทที่ 10  

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 11  

* * * * * * * * *  สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ เรื่อง ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 12  


อาจารโคจรสมฺปนฺนา

       คัมภีร์ มหาวรรค ภาค 1 (วินัยปิฎก เล่มที่ 4 ) 

////////// ขันธ์ที่ 1 : มหาขันธกะ

* * * * * * * * *
มหาขันธกะ : ทรงอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงรับพระเวฬุวันเป็นสังฆิกาวาส 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ต้นเหตุอุปัชฌายวัตร 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงอนุญาตอุปัชฌายะ 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
วิธีถืออุปัชฌายะ  

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
อุปัชฌายวัตร 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
สัทธิวิหาริกวัตร  

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
การประณามและการให้ขมา 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
การอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
การบอกนิสสัย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงอนุญาตอาจารย์

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
วิธีถือนิสสัย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
อาจริยวัตร 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
อันเตวาสิกวัตร  

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ว่าด้วยการประณาม 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท 16 หมวด 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท 14 หมวด  

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ติตถิยปริวาส 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ข้อปฏิบัติที่มิให้สงฆ์ยินดี 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ข้อปฏิบัติที่ให้สงฆ์ยินดี  

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
อันตรายิกธรรม  

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามบวชคนเป็นโรคติดต่อ 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามบวชราชภัฏ 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามบวชโจรที่ขึ้นชื่อโด่งดัง 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามบวชโจรหนีเรือนจำ 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามบวชโจรผู้ถูกออกหมายสั่งจับ 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามบวชบุรุษผู้ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามบวชบุรุษผู้ถูกสักหมายโทษ 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ห้ามบวชคนมีหนี้ 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ห้ามบวชทาส 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงอนุญาตการปลงผม 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงกำหนดอายุผู้อุปสมบท

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
กำหนดอายุผู้บวชเป็นสามเณร 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
พระพุทธานุญาตให้ถือนิสสัย  

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย  

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงอนุญาตการบวชสามเณร 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามบวชบุคคลที่มารดาบิดา ไม่อนุญาต 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรมากรูปได้  

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
สิกขาบทของสามเณร  

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงอนุญาตลง ทัณฑกรรม แก่สามเณร  

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
การกักกันสามเณรต้องขออนุญาตก่อน

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามเกลี้ยกล่อมสามเณรของภิกษุอื่น

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
องค์แห่ง นาสนะ 10 ของสามเณร

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามบัณเฑาะก์มิให้อุปสมบท

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามคนลักเพศและคนเข้ารีดมิให้อุปสมบท

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามสัตว์ดิรัจฉานมิให้อุปสมบท

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามคนฆ่ามารดามิให้อุปสมบท

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามคนฆ่าบิดามิให้อุปสมบท

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามคนฆ่าพระอรหันต์มิให้อุปสมบท

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามคนประทุษร้ายภิกษุณีมิให้อุปสมบท  

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามคนทำสังฆเภทมิให้อุปสมบท

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามคนทำร้ายพระพุทธเจ้ามิให้อุปสมบท  

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามอุปสมบท อุภโตพยัญชนก  

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
บุคคลไม่ควรให้อุปสมบท 20 จำพวก

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
บุคคลไม่ควรให้บรรพชา 32 จำพวก

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงห้ามให้นิสสัยแก่อลัชชี

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ลักษณะภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
อุปสมบทกรรม

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงอนุญาตให้บอกนิสสัย 4 

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
ทรงอนุญาตให้บอกอกรณียกิจ 4  

* * * * * * * * * มหาขันธกะ :
เรื่องภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียเป็นต้น  


////////// ขันธ์ที่ 2 : อุโบสถขันธกะ

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงอนุญาตวันประชุม 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงอนุญาตให้กล่าวธรรม 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงอนุญาต ปาติโมกขุเทศ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ในวันอุโบสถ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงให้สวดปาติโมกข์แก่บริษัทที่พร้อมเพรียง 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
พระมหากัปปินเถระดำริจะไม่ทำอุโบสถ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
สมมติสีมาและนิมิตแห่งสีมา 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงห้ามสมมติสีมาใหญ่เกินขนาด

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงห้ามสมมติสีมาคร่อมแม่น้ำ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
การสมมติโรงอุโบสถ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงห้ามสมมติโรงอุโบสถ 2 แห่งในอาวาสเดียวกัน 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงห้ามสมมติโรงอุโบสถเล็กเกินขนาด 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงอนุญาตให้พระเถระลงประชุมก่อน 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ภิกษุหลายวัดทำอุโบสถร่วมกัน 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
วันอุโบสถ 2 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
การทำอุโบสถ 4 อย่าง 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ปาติโมกขุเทศ 5 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ย่อเมื่อมีอันตราย  

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
จะแสดงธรรมท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับอาราธนาก่อน 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ถามวินัยท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับสมมติก่อน 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ถามวินัยต้องตรวจดูบริษัทก่อน  

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
วิสัชนาวินัยต้องตรวจดูบริษัทก่อน  

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
โจทก์ต้องขอโอกาสต่อจำเลย 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ก่อนโจทต้องพิจารณาดูบุคคล  

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ก่อนขอโอกาสต้องพิจารณาดูบุคคล 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงห้ามทำกรรมไม่เป็นธรรม

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงห้ามแกล้งสวดปาติโมกข์ไม่ให้ได้ยิน 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ : ห้ามสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีคฤหัสถ์ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ต้องได้รับอาราธนาจึงสวดปาติโมกข์ได้ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
หน้าที่สวดปาติโมกข์ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงอนุญาตให้เรียน ปักขคณนา 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงอนุญาตให้บอกวันอุโบสถ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
บุพพกรณ์และบุพพกิจในโรงอุโบสถ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
จะไปไหนต้องขออนุญาตก่อน 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงอนุญาตให้จำพรรษาในอาวาสที่มีผู้สวดปาติโมกข์ได้ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงอนุญาตให้มอบปาริสุทธิ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงอนุญาตให้มอบฉันทะ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
การลงทำอุโบสถเมื่อภิกษุถูกจับไว้ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ภิกษุวิกลจริต 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
วิธีทำอุโบสถ 3 อย่าง  

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทรงให้แสดงอาบัติก่อนทำอุโบสถ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
สงฆ์ต้องสภาคาบัติ  

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทำอุโบสถไม่ต้องอาบัติ 15 ข้อ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ทำอุโบสถเป็นหมู่สำคัญว่าพร้อมกัน 15 ข้อ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
มีความสงสัยทำอุโบสถ 15 ข้อ  

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ฝืนใจทำอุโบสถ 15 ข้อ

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
มุ่งความแตกร้าวทำอุโบสถ 15 ข้อ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
เปยยาลมุข 700 ติกะ

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
วันอุโบสถต่างกัน 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
การเห็นอาการว่ามีภิกษุ 15 ข้อ  

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ภิกษุนานาสังวาสและสมานสังวาส 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
ไม่ควรไปไหนในวันอุโบสถ 

* * * * * * * * * อุโบสถขันธกะ :
บุคคลที่อยู่ในบริษัท ที่ทรงห้ามสวดปาติโมกข์  


////////// ขันธ์ที่ 3 : วัสสูปนายิกขันธกะ 

* * * * * * * * * วัสสูปนายิกขันธกะ :
ทรงอนุญาตการจำพรรษา 

* * * * * * * * * วัสสูปนายิกขันธกะ :
การจำพรรษา 2 อย่าง 

* * * * * * * * * วัสสูปนายิกขันธกะ :
เลื่อนกาลฝน 

* * * * * * * * * วัสสูปนายิกขันธกะ :
เรื่องทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะ 

* * * * * * * * * วัสสูปนายิกขันธกะ :
ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะสหธรรมิก 5 

* * * * * * * * * วัสสูปนายิกขันธกะ :
ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะกิจของสงฆ์  

* * * * * * * * * วัสสูปนายิกขันธกะ :
อันตรายของภิกษุผู้จำพรรษา 

* * * * * * * * * วัสสูปนายิกขันธกะ :
ทรงอนุญาตสถานที่ในการจำพรรษา 

* * * * * * * * * วัสสูปนายิกขันธกะ :
ทรงห้ามจำพรรษาในสถานที่ไม่สมควร 

* * * * * * * * * วัสสูปนายิกขันธกะ :
ตั้งกติกาไม่เป็นธรรมในระหว่างพรรษา 

* * * * * * * * * วัสสูปนายิกขันธกะ :
จำพรรษาในอาวาส 2 แห่ง 

* * * * * * * * * วัสสูปนายิกขันธกะ :
ปฏิญาณจำพรรษาต้น  

* * * * * * * * * วัสสูปนายิกขันธกะ :
ปฏิญาณจำพรรษาหลัง 


////////// ขันธ์ที่ 4 : ปวารณาขันธกะ 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ทรงห้ามมูควัตร ติตถิยสมาทาน 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ทรงอนุญาตปวารณา 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ทรงอนุญาตให้นั่งกระโหย่งปวารณา

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
วันปวารณามี 2

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
อาการที่ทำปวารณามี 4

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ทรงอนุญาตให้มอบปวารณา 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
การปวารณาเมื่อภิกษุถูกจับไว้ 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ปวารณาเป็นการสงฆ์ 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ปวารณาเป็นการคณะ 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
คณะปวารณา ( พระ 3 รูป ) 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
คณะปวารณา ( พระ 2 รูป ) 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
อธิษฐานปวารณา  

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
แสดงอาบัติก่อนปวารณา 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
สงฆ์ต้องสภาคาบัติ 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ปวารณาไม่ต้องอาบัติ 15 ข้อ 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ปวารณาเป็นหมู่สำคัญว่าพร้อมกัน 15 ข้อ 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
มีความสงสัยทำปวารณา 15 ข้อ 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ฝืนใจทำปวารณา 15 ข้อ 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
มุ่งความแตกร้าวทำปวารณา 15 ข้อ  

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
เปยยาลมุข 700 ติกะ  

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุอาคันตุกะนับวันปวารณาต่างกัน 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ปวารณาของภิกษุที่สงสัยเป็นต้น 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ภิกษุสมานสังวาสเป็นต้นปวารณา 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ไม่ควรไปไหนในวันปวารณา 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
พระพุทธานุญาตเตวาจิกาปวารณา 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
การปวารณาเมื่อฝนกำลังตั้งเค้า 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
อันตราย 10 ประการ 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ภิกษุมีอาบัติห้ามปวารณา 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ลักษณะปวารณาที่ไม่เป็นอันงด 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ลักษณะปวารณาเป็นอันงด 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ภิกษุผู้งดปวารณา 

* * * * * * * * * ปวารณาขันธกะ :
ทรงอนุญาตให้เลื่อนปวารณา  


 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง อริยวินัย  

 
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - อ ( อ่าง ) : อริยวินัย  


- จบ หน้า 1 -

หน้าถัดไป
  

* * * หน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" เป็นแบบฟอร์มที่ทาง Webmaster เก็บเอาไว้บริหารจัดการ ตอนที่จะซ่อมแซม หรือปรับปรุงหน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านบน" ในอนาคตครับ  /  คือหมายความว่า หน้าเว็บ "ในส่วนที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้" ไม่ได้มีไว้สำหรับให้อ่านครับ   - - - ข้างล่างนี้ คือแบบฟอร์มสำรอง - - -  

  

 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง .....   
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ท ( ทหาร ) : ทาน   
       ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจําแนกทาน เหมือนอย่างเรารู้ไซร้ หากสัตว์เหล่านั้น ยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึง บริโภค อนึ่ง มลทินคือความตระหนี่จะไม่พึงครอบงําจิตของสัตว์เหล่านั้น 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

       แม้คําข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้น จะพึงเหลืออยู่คําสุดท้ายก็ตาม ถ้าปฏิคาหกของพวกเขายังมีอยู่ หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคําข้าวคําสุดท้ายแม้นั้น ก็จะไม่บริโภค 

       ภิกษุทั้งหลาย! แต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจําแนกทาน เหมือนอย่างเรารู้ ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภค อนึ่ง มลทิน คือความตระหนี่ จึงยังครอบงําจิตของสัตว์เหล่านั้น 


เรียงตาม เนื้อหา


ความหมายของทาน

* * * 1.ทาน ( การให้ ) เป็นอย่างไร?

* * * 2.จาคะ ( การบริจาค ) เป็นอย่างไร?


ทำไมจึงให้ทาน

* * * 3.ผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะ

* * * 4.อานิสงส์แห่งการให้ทาน

* * *

* * *
เรียงตาม ตัวอักษร ก - ฮ 


* * * ทำวันละลัดนิ้วมือ

* * * ไม่มีอะไรต้องทำยิ่งไปกว่านี้อีกแล้ว

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

 
* * * กลับไปหน้า หมวดธรรมหลัก เรื่อง .....   
* * * หน้าเว็บนี้ อยู่ในหมวด - ท ( ทหาร ) : ทาน  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/

:/:/


* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *:/


( ข้างล่างนี้ ) 
รหัสภาพ

00  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
      
( ภาพบน ) :/  :/ 

       :/  :/        :/  :/ 

       :/  :/ 
        ( ภาพบน )

      

      

      
      

      

      

      


:/

- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -  
  

- - - / - - -        


             


                    
  

      


             


                    


                           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


:/


      

      

      

      

      

      


:/


/  สวัสดีครับ * * * *  

      

      

      

      

      

      


       ทีมงาน tuvagroup.com  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ทีมงานเพาะกายครับ  


:/


คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คำถาม : :/


คำตอบ :


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


  - - - ไม่มีภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( ไม่มีภาพ )  
:/

      

      

      

      

      

  - - - 1 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 1 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 5 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 5 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      
:/

( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 10 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 10 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

06  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

07  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

08  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

09  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

10  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  - - - 30 ภาพ - - -  

   ขอแทรกนิดนึงครับ  ( 30 ภาพ )  
:/

      

      


:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

01  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

02  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

03  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

04  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

05  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

06  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

07  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

08  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

09  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

10  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

11  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

12  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

13  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

14  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

15  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

16  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

17  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

18  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

19  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

20  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

21  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

22  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

23  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

24  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

25  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

26  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

27  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

28  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

29  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

:/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

30  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
       ( ภาพบน )
:/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/        ( ภาพบน )

      

      

      

      

      

      

      

      

        - - - ข้างล่างนี้เป็นของเก่าที่เคยทำไว้ ยังใช้อยู่ แต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว - - -  

  * * * คลิ๊กให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิ๊กที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * หากภาพในหน้าเว็บนี้ขึ้นไม่ครบ กรุณาคลิ๊กที่เมนู "Reload this page" นะครับ  /  ถ้าหาเมนูนี้ไม่พบ ให้อ่านคำแนะนำที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-03-Q-591211-1724.html 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  * * * คลิ๊กให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิ๊กที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * หากภาพในหน้าเว็บนี้ขึ้นไม่ครบ กรุณาคลิ๊กที่เมนู "Reload this page" นะครับ  /  ถ้าหาเมนูนี้ไม่พบ ให้อ่านคำแนะนำที่ลิงก์นี้นะครับ  http://www.tuvagroup.com/7fvhp-A-03-Q-591211-1724.html 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ค้นคว้า - หาข้อมูล :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ชื่อภาษาต่างประเทศ :    อีกชื่อหนึ่ง คือ :  

ชื่อภาษาไทย :   

นามแฝง หรือ ฉายา :  

วันเดือนปีที่เกิด : 2 เมษายน พ.ศ.2518  /  April 2, 1975

วันเดือนปีที่เสียชีวิต : 8 เมษายน พ.ศ.2555  /  April 8, 2012  /  เสียชีวิต ขณะอายุ 75 ปี

( ภาพที่เห็นในหน้าเว็บนี้ เป็นการบันทึกภาพในช่วงอายุ 25 - 38 ปี  /  หน้าเว็บนี้ Upload เมื่อ พ.ศ.  ( ค.ศ.  ) 

สถานที่เกิด :  

ที่อยู่ปัจจุบัน :  


ความสูง : 177.8 เซนติเมตร  /  5 ฟุต 10 นิ้ว

น้ำหนัก : ช่วงฤดูการแข่งขัน 127 - 129 กก. ( 280 - 285 ปอนด์ )  /  ช่วงนอกฤดูการแข่งขัน 134 - 136 กก. ( 295 - 300 ปอนด์ )

สัดส่วน : ต้นแขน 18 นิ้ว ( 45.7 ซม. )  /  แขนท่อนปลาย 16.5 นิ้ว ( 41.9 ซม. )  /  คอ 17.5 นิ้ว ( 44.5 ซม. )  /  หน้าอก 52 นิ้ว ( 132 ซม. )  /  เอว 29 นิ้ว ( 73.7 ซม. )  /  ต้นขา 26 นิ้ว ( 73.7 ซม. )  /  น่อง 16.5 นิ้ว ( 41.9 ซม. )  /  ข้อมือ 6.5 นิ้ว ( 16.5 ซม. )  /  ข้อเท้า 8 นิ้ว ( 20.3 ซม. )

จุดเด่นบนร่างกาย :  


ข้อมูลที่น่าสนใจ :  


ได้ใบรับรองเป็นนักเพาะกายอาชีพ : จากการประกวดในรายการ   ( ขณะที่อายุ 25 ปี )


ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ประวัติโดยสังเขป :  
ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รายการประกวดที่ผ่านมา : ( นับถึงปี พ.ศ.  ( ค.ศ.  ) )
ข้อมูลข้างบนนี้ อ้างอิงจาก :  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvayanon ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvagroup ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvalink )  
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ 
* * * ให้กำลังใจกับเว็บเพาะกายของเรา ด้วยการคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvayanon ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvagroup ) 

 
* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิ๊กตรงนี้นะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิ๊ก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ" ( ของ tuvalink )  
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิ๊ก อย่าลืมช่วยคลิ๊กให้ด้วยนะครับ "คลิ๊กที่นี่ครับ* * * จะบริหารท่านี้ได้ ต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพข้างบนนี้ก่อนนะครับ * * *     จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 
 


   จะบริหารท่านี้ได้ เพื่อนสมาชิกจะต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพด้านซ้ายมือนี้ก่อนนะครับ  
 
 
 


   
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


   
จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2


 
จังหวะที่ 1 ( ภาพบน )

 
จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )


วีดีโอข้างล่างนี้  /  ให้ดูที่เวลา ..... เป็นต้นไป  /  ให้ดูที่เวลา ..... ถึงเวลา ..... เท่านั้น  


 

ให้ดูที่เวลา ..... เป็นต้นไป  /  ให้ดูที่เวลา ..... ถึงเวลา ..... เท่านั้น
  
00  ชื่อหัวข้อเรื่อง ( ทำลิงก์ไว้ในหัวข้อเลย )  
โดย

วิธีใช้วีดีโอ  /  วิธีแจ้งวีดีโอลิงก์ขาด  :/


 :/


( ข้างล่างนี้ )

 
รหัสภาพ

00  ( ภาพบน ) :/  :/ 

ภาพข้างบนนี้มาจาก
 
      
( ภาพบน ) :/  :/ 

        :/  :/         :/  :/ 

        :/  :/ 
      
( ภาพบน )

      

      

      
      

      

      

      - END -


- จบ หน้า 1 -


หน้าถัดไป

หน้าถัดไป


1  ><  2  ><  3  ><  4  ><  5  ><  6  ><  7  ><  8  ><  9  ><  10  >< 

><  11  ><  12  ><  13  ><  14  ><  15  ><  16  ><  17  ><  18  ><  19  ><  20
 

><  21  ><  22  ><  23  ><  24  ><  25  ><  26  ><  27  ><  28  ><  29  ><  30 

><  31  ><  32  ><  33  ><  34  ><  35  ><  36  ><  37  ><  38  ><  39  ><  40 

><  41  ><  42  ><  43  ><  44  ><  45  ><  46  ><  47  ><  48  ><  49  ><  50 

><  51  ><  52  ><  53  ><  54  ><  55  ><  56  ><  57  ><  58  ><  59  ><  60