* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิกตรงนี้นะครับ "คลิกที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  
- หน้า 1 -คำตรัสจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า  /  ดัชนี-แยกตามเนื้อหา 

ดัชนี-อริยวินัย  /  ดัชนี-เรียงตามเนื้อหา 

ภาคผนวก : ปวารณา 
* * * คลิกให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิกที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )

 
ปวารณา

* * * สังฆปวารณา ( มีภิกษุตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป พึงตั้งญัตติ ดังนี้ว่า ) * * * ( 1 ) 

       “สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ , อัชชะ ปะวาระณา ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง , สังโฆ ปะวาเรยยะ” 

       “ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า 

       วันนี้เป็น วันปวารณา /////  ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงปวารณา” 


       ภิกษุผู้ เถระ /////  พึงห่มผ้า อุตราสงค์ /////  เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง /////  ประคองอัญชลี แล้วกล่าวปวารณาอย่างนี้ ว่าดังนี้

       สังฆัง อาวุโส ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา , วะทันตุ มัง อายัส๎มันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ , ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ 

       ทุติยัมปิ อาวุโส สังฆัง ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา , วะทันตุ มัง อายัส๎มันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ , ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ 

       ตะติยัมปิ อาวุโส สังฆัง ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา , วะทันตุ มัง อายัส๎มันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ , ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ 


       ภิกษุผู้ นวกะ /////  พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวปวารณา ( เช่นเดียวกัน โดยเปลี่ยนคำว่า อาวุโส เป็น ภันเต ) * * * คณะปวารณา ( มีภิกษุ 4 รูป หรือ 3 รูป ) 

       ภิกษุ 4 รูปพึงตั้งญัตติ ดังนี้ว่า

       สุณันตุ เม อายัส๎มันโต , อัชชะ ปะวาระณา ยะทายัส๎มันตานัง ปัตตะกัลลัง , มะยัง อัญญะมัญญัง ปะวาเรยยามะ 

       ( ถ้ามีภิกษุ 3 รูป ให้เปลี่ยนคำว่า อายัส๎มันโต เป็น อายัส๎มันตา ) 


       ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวปวารณาอย่างนี้ ว่าดังนี้ 

       อะหัง อาวุโส อายัส๎มันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา … ฯลฯ  … ปะฏิกกะริสสามิ ,

       ทุติยัมปิ อาวุโส อายัส๎มันเต … ปะฏิกกะริสสามิ , 

       ตะติยัมปิ อาวุโส อายัส๎มันเต … ปะฏิกกะริสสามิ 


       ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวปวารณา ( เช่นเดียวกัน โดยเปลี่ยนคำว่า อาวุโส เป็น ภันเต ) * * * คณะปวารณา ( มีภิกษุ 2 รูป ) 

       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุทั้งสองพึงปวารณาอย่างนี้ : 

       ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำปวารณาต่อภิกษุผู้นวกะอย่างนี้ ว่าดังนี้ : 

       อะหัง อาวุโส อายัส๎มันตัง … ฯลฯ … ปะฏิกกะริสสามิ ,

       ทุติยัมปิ อาวุโส อายัส๎มันตัง … ฯลฯ … ปะฏิกกะริสสามิ , 

       ตะติยัมปิ อาวุโส อายัส๎มันตัง … ฯลฯ … ปะฏิกกะริสสามิ , 


       ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำปวารณาต่อภิกษุผู้เถระ ( เช่นกัน โดยเปลี่ยนคำว่า อาวุโส เป็น ภันเต ) * * * อธิษฐานปวารณา ( มีภิกษุรูปเดียว ) 

       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ใน อาวาส /////  แห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุ ในศาสนานี้อยู่รูปเดียว ภิกษุนั้นพึงกวาดสถานที่เป็นที่ไปมาแห่งภิกษุทั้งหลาย คือจะเป็นโรงฉัน มณฑปหรือโคนต้นไม้ ก็ตาม แล้วจัดตั้งน้ำฉัน น้ำใช้ไว้ ปูอาสนะ ตามประทีป แล้วนั่งรออยู่ 

       หากมีภิกษุเหล่าอื่นมา พึงปวารณาร่วมกับพวกเธอ 

       หากไม่มีมาพึง อธิษฐานว่า “อัชชะ เม ปะวาระณา ปวารณาของเราวันนี้” 

       หากไม่อธิษฐาน ต้อง อาบัติทุกกฏ /////  

 
///// : เครื่องหมายขีดหลายขีดนี้ คือสัญลํกษณ์ที่บอกให้ทราบว่า ให้ คลิก ที่ ตัวหนังสือ "ด้านซ้าย" ของเครื่องหมายขีดหลายขีดนี้ 

ซึ่งผลของการ คลิก ก็จะทำให้ เกิดหน้าเว็บอีกหน้าหนึ่งปรากฏขึ้นมา  

หน้าเว็บใหม่ ที่ปรากฏขึ้นมานี้ คือหน้าเว็บที่ใช้ในการอธิบายคำศัพท์นะครับ - ผู้ทำเว็บ 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * ( 1 ) : คำบาลีที่ใช้เหล่านี้นำมาจาก คัมภีร์มหาวรรค ภาค 1 พระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ เล่ม 4 ข้อ 225 หน้า 312 - ผู้รวบรวม 

 
* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อริยวินัย ที่มาในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ภาคผนวก  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ภาคผนวก : ปวารณา  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 1,092 , 1,093


 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิก อย่าลืมช่วยคลิกให้ด้วยนะครับ "คลิกที่นี่ครับ

- จบ -
ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )