* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิกตรงนี้นะครับ "คลิกที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  
- หน้า 1 -คำตรัสจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า  /  ดัชนี-แยกตามเนื้อหา 

ดัชนี-อริยวินัย  /  ดัชนี-เรียงตามเนื้อหา 

ภาคผนวก : ปาติโมกขุทเทส 5 
* * * คลิกให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิกที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )

 
ปาติโมกขุทเทส 5

-บาลี มหา. วิ. 4/338/241 


การสวดปาติโมกข์มี 5 วิธี ดังนี้

       1. ภิกษุสวดนิทานจบแล้ว พึงสวด อุทเทส /////  ที่เหลือด้วยสุตบท

       2. ภิกษุสวดนิทาน สวด ปาราชิก 4 /////  จบแล้ว พึงสวดอุทเทสที่เหลือด้วยสุตบท

       3. ภิกษุสวดนิทาน สวดปาราชิก 4 สวด สังฆาทิเสส 13 /////  จบแล้วพึงสวดอุทเทสที่เหลือด้วยสุตบท 

       4. ภิกษุสวดนิทาน สวดปาราชิก 4 สวดสังฆาทิเสส 13 สวด อนิยต /////  2 จบแล้ว พึงสวดอุทเทสที่เหลือด้วยสุตบท 

       5. ภิกษุสวดโดยพิสดารหมด 


       “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อไม่มีอันตราย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ย่อ

       รูปใดสวดต้องอาบัติทุกกฏ 

       ภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอันตรายเราอนุญาตให้ยกปาติโมกข์ ขึ้นแสดงโดยย่อ” 

       อันตรายในเรื่องเหล่านี้คือ 

       1. อันตรายแต่พระราชา 

       2. อันตรายแต่โจร 

       3. อันตรายแต่ไฟ 

       4. อันตรายแต่น้ำ 

       5. อันตรายแต่มนุษย์ 

       6. อันตรายแต่อมนุษย์ 

       7. อันตรายแต่สัตว์ร้าย  

       8. อันตรายแต่สัตว์เลื้อยคลาน

       9. อันตรายต่อชีวิต  

       10. อันตรายต่อพรหมจรรย์  

 
///// : เครื่องหมายขีดหลายขีดนี้ คือสัญลํกษณ์ที่บอกให้ทราบว่า ให้ คลิก ที่ ตัวหนังสือ "ด้านซ้าย" ของเครื่องหมายขีดหลายขีดนี้ 

ซึ่งผลของการ คลิก ก็จะทำให้ เกิดหน้าเว็บอีกหน้าหนึ่งปรากฏขึ้นมา  

หน้าเว็บใหม่ ที่ปรากฏขึ้นมานี้ คือหน้าเว็บที่ใช้ในการอธิบายคำศัพท์นะครับ - ผู้ทำเว็บ 

 
* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อริยวินัย ที่มาในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ภาคผนวก  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ภาคผนวก : ปาติโมกขุทเทส 5  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 1,059


 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิก อย่าลืมช่วยคลิกให้ด้วยนะครับ "คลิกที่นี่ครับ

- จบ -
ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )