* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิกตรงนี้นะครับ "คลิกที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  
- หน้า 1 -คำตรัสจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า  /  ดัชนี-แยกตามเนื้อหา 

ดัชนี-อริยวินัย  /  ดัชนี-เรียงตามเนื้อหา 

ภาคผนวก : วิธีถือนิสัย 
* * * คลิกให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิกที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )

 
ภาคผนวก

วิธีถือนิสสัย , วิธีเสียสละของ , ปลงอาบัติ , กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่ทำ การสงฆ์ , วิธีมอบฉันทะบริสุทธ์ิ , ภิกขุปาติโมกข์ , ปวารณา , กฐิน ฯลฯ  

ส่วนปิดท้ายภาคผนวก  หมายเหตุ

- วิธีพินทุ , วิธีอธิษฐานบริขาร , คำขอขมาโทษ ฯลฯ ที่ยังไม่พบในพุทธวจน ได้ถูกรวบรวมไว้ในส่วนปิดท้ายภาคผนวก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

วิธีถือ นิสัย  /////  


วิธีถือนิสัยอุปัชฌาย์ 

       สัทธิวิหาริก ///// นั้น พึงห่มผ้า อุตตราสงค์ /////  เฉวียงบ่า ไหว้เท้า นั่งกระโหย่ง /////  ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำอย่างนี้ 3 หนว่า

       “อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ” 

       “ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า “ 


       อุปัชฌาย์ /////  รับว่า “สาหุ ดีละ , ละหุ เบาใจละ , โอปายิกัง ชอบแก่อุบายละ , ปะฏิรูปัง สมควรละ , ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ จงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสเถิด” ดังนี้ก็ได้ รับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้ เป็นอันว่าอันเตวาสิกถืออาจารย์แล้ว , 

       ไม่รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจา ไม่รับด้วยทั้งกายและวาจา ไม่เป็นอันว่าอันเตวาสิกถืออาจารย์แล้ว 


       ( ถ้าท่านรับสัทธิวิหาริก พึงกล่าวรับว่า “สาธุ ภันเต” ) วิธีถือนิสัยอาจารย์ 

       อันเตวาสิก นั้น /////  พึงห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้านั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ 3 หนว่า 

       “อาจะริโย เม ภันเต โหหิ , อายัส๎มะโต นิสสายะ วัจฉามิ” 

       “ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักอาศัยท่านอยู่” 


       ( ลำดับต่อจากนี้ เหมือนกับวิธีถือนิสัยพระอุปัชฌาย์ทุกอย่าง ) 

 
///// : เครื่องหมายขีดหลายขีดนี้ คือสัญลํกษณ์ที่บอกให้ทราบว่า ให้ คลิก ที่ ตัวหนังสือ "ด้านซ้าย" ของเครื่องหมายขีดหลายขีดนี้ 

ซึ่งผลของการ คลิก ก็จะทำให้ เกิดหน้าเว็บอีกหน้าหนึ่งปรากฏขึ้นมา  

หน้าเว็บใหม่ ที่ปรากฏขึ้นมานี้ คือหน้าเว็บที่ใช้ในการอธิบายคำศัพท์นะครับ - ผู้ทำเว็บ 

 
* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อริยวินัย ที่มาในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ภาคผนวก  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ภาคผนวก : วิธีถือนิสัย  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 1,043 , 1,044


 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิก อย่าลืมช่วยคลิกให้ด้วยนะครับ "คลิกที่นี่ครับ

- จบ -
ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )