* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิกตรงนี้นะครับ "คลิกที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  
- หน้า 1 -คำตรัสจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า  /  ดัชนี-แยกตามเนื้อหา 

ดัชนี-อริยวินัย  /  ดัชนี-เรียงตามเนื้อหา 

ภิกขุนีขันธกะ : ข้ออนุญาตในการอาบน้ำ 
* * * คลิกให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิกที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )

 
ข้ออนุญาตในการอาบน้ำ


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 607 )  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงอาบน้ำด้วย จุณ /////  

       รูปใดอาบ ต้องอาบัติทุกกฏ 


       เราอนุญาต รำดินเหนียว ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 608 )  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงอาบน้ำด้วยดินเหนียวที่อบกลิ่น 

       รูปใดอาบ ต้องอาบัติทุกกฏ 


       เราอนุญาตดินเหนียวธรรมดา( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 609 )  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงอาบน้ำใน เรือนไฟ  /////  

       รูปใดอาบ ต้องอาบัติทุกกฏ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 610 )  


       สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอาบน้ำทวนกระแส ยินดีสัมผัสแห่งสายน้ำ

       … ตรัสว่า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงอาบน้ำทวนกระแส 

       รูปใดอาบ ต้องอาบัติทุกกฏ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 611 )  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงอาบน้ำในที่มิใช่ท่าอาบน้ำ 

       รูปใดอาบ ต้องอาบัติทุกกฏ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 612 )  


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงอาบน้ำที่ท่าสำหรับชายอาบ 

       รูปใดอาบ ต้องอาบัติทุกกฏ 


       เราอนุญาตให้อาบน้ำ ที่ท่าสำหรับหญิงอาบ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ภิกขุนีขันธกะ จบ

 
///// : เครื่องหมายขีดหลายขีดนี้ คือสัญลํกษณ์ที่บอกให้ทราบว่า ให้ คลิก ที่ ตัวหนังสือ "ด้านซ้าย" ของเครื่องหมายขีดหลายขีดนี้ 

ซึ่งผลของการ คลิก ก็จะทำให้ เกิดหน้าเว็บอีกหน้าหนึ่งปรากฏขึ้นมา  

หน้าเว็บใหม่ ที่ปรากฏขึ้นมานี้ คือหน้าเว็บที่ใช้ในการอธิบายคำศัพท์นะครับ - ผู้ทำเว็บ 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 6 : ภิกขุนีขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ภิกขุนีขันธกะ : ข้ออนุญาตในการอาบน้ำ  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 998 


 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิก อย่าลืมช่วยคลิกให้ด้วยนะครับ "คลิกที่นี่ครับ

- จบ -
ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )