* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิกตรงนี้นะครับ "คลิกที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ
- หน้า 1 -คำตรัสจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า  /  ดัชนี-แยกตามเนื้อหา 

ดัชนี-อริยวินัย  /  ดัชนี-เรียงตามเนื้อหา 

ภิกขุนีขันธกะ : ข้ออนุญาตการไปด้วยยาน 
* * * คลิกให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิกที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )

 
ข้ออนุญาตการไปด้วยยาน


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 592 )  


       โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ขี่ยานที่ เทียม /////  ด้วยโคตัวเมีย มีบุรุษเป็นสารถีบ้าง เทียมด้วยโคตัวผู้ มีสตรีเป็นสารถีบ้าง 

       ประชาชนเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า …เหมือนชายหนุ่มหญิงสาวไปเล่นน้ำในแม่น้ำคงคา และ แม่น้ำมหี 

       … ตรัสว่า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงไปด้วยยาน 

       รูปใดไป พึงปรับตามธรรม ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 593 )  


       สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ ไม่อาจไปด้วยเท้าได้ … 

       ตรัสว่า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้อาพาธไปด้วยยานได้        ลำดับนั้น ภิกษุณีทั้งหลายคิดว่า ยานนั้นเทียมด้วยโคตัวเมียหรือเทียมด้วยโคตัวผู้ 

       … ตรัสว่า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยานที่เทียมด้วยโคตัวเมีย 

       ยานที่เทียมด้วยโคตัวผู้ 

       และยานที่ลากด้วยมือ ( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 594 )  


       สมัยต่อมา ความไม่สบายอย่างแรงกล้าได้มีแก่ภิกษุณีรูปหนึ่งเพราะความกระเทือนแห่งยาน 

       … ตรัสว่า 


       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตคานหามมีตั่งนั่งเปลผ้าที่เขาผูกติดกับไม้คาน 

 
///// : เครื่องหมายขีดหลายขีดนี้ คือสัญลํกษณ์ที่บอกให้ทราบว่า ให้ คลิก ที่ ตัวหนังสือ "ด้านซ้าย" ของเครื่องหมายขีดหลายขีดนี้ 

ซึ่งผลของการ คลิก ก็จะทำให้ เกิดหน้าเว็บอีกหน้าหนึ่งปรากฏขึ้นมา  

หน้าเว็บใหม่ ที่ปรากฏขึ้นมานี้ คือหน้าเว็บที่ใช้ในการอธิบายคำศัพท์นะครับ - ผู้ทำเว็บ 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 6 : ภิกขุนีขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ภิกขุนีขันธกะ : ข้ออนุญาตการไปด้วยยาน  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 991 , 992


 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิก อย่าลืมช่วยคลิกให้ด้วยนะครับ "คลิกที่นี่ครับ

- จบ -
ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )