* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิกตรงนี้นะครับ "คลิกที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  
- หน้า 1 -คำตรัสจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า  /  ดัชนี-แยกตามเนื้อหา 

ดัชนี-อริยวินัย  /  ดัชนี-เรียงตามเนื้อหา 

ภิกขุนีขันธกะ : หลักพิจารณา เพื่อแบ่งบริขารของผู้มรณภาพ 
* * * คลิกให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิกที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )

 
หลักพิจารณา เพื่อแบ่งบริขารของผู้มรณภาพ


( เนื้อหาข้างล่างนี้ มีเลขอ้างอิง ( บรรพ ) ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เป็นเลขที่ : 559 )  


       สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่ง เมื่อจะถึงมรณภาพ พูดอย่างนี้ว่า เมื่อฉันล่วงไปแล้ว บริขารของฉันจงเป็นของสงฆ์

       บรรดา สหธรรมิก /////  เหล่านั้น ภิกษุ และภิกษุณีทั้งหลายโต้เถียงกันว่าบริขารเป็นของพวกเรา บริขารเป็นของพวกเรา

       … ตรัสว่า 


       609. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุณีเมื่อจะถึงมรณภาพพูดอย่างนี้ว่า เมื่อฉันล่วงไปแล้ว บริขารของฉันจงเป็นของสงฆ์

       ภิกษุสงฆ์ไม่เป็นใหญ่ ในบริขารนั้น 

       บริขารนั้นเป็นของภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว 


       610. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้า สิกขมานา /////  …


       611. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสามเณรี เมื่อจะถึงมรณภาพพูดอย่างนี้ว่า เมื่อฉันล่วงไปแล้ว บริขารของฉันจงเป็นของสงฆ์ 

       ภิกษุสงฆ์ไม่เป็นใหญ่ในบริขารนั้น 

       บริขารนั้นเป็นของภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว 


       612. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเมื่อจะถึงมรณภาพพูดอย่างนี้ว่า เมื่อฉันล่วงไปแล้ว บริขารของฉันจงเป็นของสงฆ์ 

       ภิกษุณีสงฆ์ไม่เป็นใหญ่ในบริขารนั้น 

       บริขารนั้นเป็นของภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว 


       613. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสามเณร … 


       614. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าอุบาสก … 


       615. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าอุบาสิกา … 


       616. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าใครคนอื่นเมื่อจะตายพูดอย่างนี้ว่า เมื่อฉันล่วงไป แล้ว บริขารของฉันจงเป็นของสงฆ์ 

       ภิกษุณีสงฆ์ไม่เป็นใหญ่ในบริขารนั้น 

       บริขารนั้นเป็นของภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว 

 
///// : เครื่องหมายขีดหลายขีดนี้ คือสัญลํกษณ์ที่บอกให้ทราบว่า ให้ คลิก ที่ ตัวหนังสือ "ด้านซ้าย" ของเครื่องหมายขีดหลายขีดนี้ 

ซึ่งผลของการ คลิก ก็จะทำให้ เกิดหน้าเว็บอีกหน้าหนึ่งปรากฏขึ้นมา  

หน้าเว็บใหม่ ที่ปรากฏขึ้นมานี้ คือหน้าเว็บที่ใช้ในการอธิบายคำศัพท์นะครับ - ผู้ทำเว็บ 

* * * ( ข้างบนนี้-ทั้งหมด ) นำมาจากพระไตรปิฎก  /  หัวข้อใหญ่สุด : อาจารโคจรสมฺปนฺนา  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : คัมภีร์ จุลวรรค ภาค 2 ( วินัยปิฎก เล่มที่ 7 )  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ขันธ์ที่ 6 : ภิกขุนีขันธกะ  /  หัวข้อย่อยรองลงมา : ภิกขุนีขันธกะ : หลักพิจารณา เพื่อแบ่งบริขารของผู้มรณภาพ  * * * อีกช่องทางหนึ่ง คือ สามารถอ่านได้ใน หนังสือ พุทธวจน เรื่อง อริยวินัย  /  หน้าที่ : 977 


 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิก อย่าลืมช่วยคลิกให้ด้วยนะครับ "คลิกที่นี่ครับ

- จบ -
ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )